Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

Pregled plutaju?ih demonstracijskih projekata vjetroelektrana u svijetu - uvod E-mail
Autor Leo Jerki?   
Petak, 16 Studeni 2012 14:59

Main(e) International Consulting LLC je prije nekoliko mjeseci objavio detaljan pregled svih plutaju?ih projekata vjetroelektrana u SAD-u, Europi i Japanu koji višu nisu u po?etnoj fazi projektiranja.

U ovom ?lanku ?emo pro?i sve poznate projekte u skra?enom izdanju. Cijeli detaljan pregled možete pro?itati na engleskom.

Uvod

Veliki broj plutaju?ih temelja za vjetroagregate je u razvoju zbog još uvijek visokih troškova uobi?ajenih priobalnih vjetroagregata, odnosno njihovih fiksnih temelja, te zbog problema s okolišem i potrebom za tehnologijom korištenja energije vjetra u morima s dubinama ve?im od 40 metara.

Glavni razlog za razvoj ove tehnologije je potreba klju?nih tržišta za plutaju?om tehnologijom uslijed slijede?ih razloga:

  • 61% morskog potencijala vjetra SAD-a se nalazi na dubinama ve?im od 100 metara
  • skoro sav potencijal energije vjetra Japana se nalazi u dubokim morskim vodama
  • mnoge loakcije u Europi, posebno kod Norveške i na Mediteranu se nalaze u dubokim vodama
  • 3. runda projekata priobalnih vjetroelektrana za Veliku Britaniju se nalazi u vodama gdje bi mogla biti potrebna plutaju?a tehnologija

 

Istraživanja ove tehnologije traju ve? neko vrijeme, a ve?ina projekata prikazanih ovdje se razvija barem šest godina, te ih sada ima više od 25. Od proizvo?a?a vjetroagregata u projekte su uklju?eni Vestas, Siemens, Areva, Mitsubishi i Fuji Heavy Industries/Hitachi, dok se uskoro o?ekuje i uklju?ivanje Accione, Alstoma i Gamese, te Korejskog Samsunga. Aktivno sudjelovanje toliko velikih svjetskih tvrtki je jasan znak da plutaju?a tehnologija više nije samo u R&D (istraživanje i razvoj) fazi, nego da kre?e u aktivno testiranje.

U Europi i Japanu bi se kroz 2-3 godine trebalo pustiti u pogon ve?i broj pilot projekata, te se tako?er o?ekuje komercijalizacija tih projekata tokom 2016. i 2017. godine.

IEC (Me?unarodna elektrotehni?ka komisija) je prije godinu dana po?ela raditi na tehni?kim specifikacijama za  plutaju?e vjetroagregate, te bi se prvi prijedlog istih trebao pojaviti u prosincu 2012. Na prijedlogu rade predstavnici iz Južne Koreje (4 ?lana plus voditelj projekta), Japan (11 ?lanova), SAD (2), Francuska (3), Njema?ka (2), Norveška (1), Velika Britanija (2), Španjolska (2) i Južnoafri?ka Republika (1).

Osim razli?itih projektnih timova i konzorcija tokom zadnjih godinu dana su i vladine i ne-vladine organizacije izdale zahtjeve za prijedlog plutaju?ih vjetroelektrana. ETI iz Velike Britanije je u listopadu prošle godine tražio prijedloge za posebnu vrstu platformi za plutaju?e vjetroelektrane. Japanska vlada je izdala tender za pilot projekt plutaju?e vjetroelektrane pokraj Fukushime, a taj tender je dobio konzorcij predvo?en Marubenijem u ožujku ove godine. IREC (Institut za istraživanje energije u Katalonji) iz Španjolske je ove godine lansirao testno podru?je ZEFIR koje ?e do 2015. imati 8 lokacija za testiranje plutaju?ih temelja. SAD-ov Odjel za energiju je pak u ožujku ove godine izdao poziv na financiranje projekata plutaju?ih temelja, ali za sada samo za po?etnu fazu. O?ekuje se dodatno financiranje koje bi trebao odobriti Ameri?ki Kongres. Ameri?ka savezna država Maine je pak odobrila tri testna podru?ja u dubokim vodama za testiranje plutaju?ih temelja, a prvi bi trebao biti iskorišten idu?e godine od strane Sveu?ilišta Maine na umanjenom modelu.

U dolje prikazanoj tablici može se vidjeti pregled svih projekata koje obra?uje ova studija sa osnovnim podacima (ime, država gdje se razvija, tehnologija koju koristi, minimalna dubina mora na kojoj se može koristiti i trenuta?ni status razvoja).

Broj

Ime Projekta

Država

Tehnologija

Minimalna potrebna dubina mora

Trenuta?ni status razvoja

1.

HyWind

Norveška

Spar

120 - 700 m

Testiranje u prirodnoj veli?ini od rujna 2009.

2.

WindFloat Floater

SAD/Portugal

Semi Sub

50 m

Testiranje u prirodnoj veli?ini od listpoada 2011.

3.

Kabashima Hybrid Spar

Japan

Spar

100 m

1:2 model, sa 100 kW vjetroagregatima lansiran u lipnju 2012.

4.

Mitsui SemiSub

Japan

Semi Sub

N/A

Završeno projektiranje/dizajn.

5.

GICON TLP

Njema?ka

TLP

18 m

1:25 model testiran; radi se studija proizvodnje

6.

HiPR Wind

EU predvodi Acciona(Španjolska) i  IWES (Njema?ka)

Semi Sub

N/A

Po?etna faza projektiranja

7.

Hitachi Semisub

Japan

Floater

N/A

N/A

8.

IHI Advanced Spar

Japan

Spar

N/A

Završeno testiranje modela 1:50

9.

Vertiwind Floater

Francuska

Floater

N/A

Spremno testiranje 1:2 model sa 35 kW vjetroagergatom

10.

WinFlo Floater

Francuska

Floater

50 m

Planiranje proizvodnje u tvornici.

11.

Blue H TLP

Nizozemska

TLP

N/A

Faza 1 modela testirana 2008., faza 2 modela u stvarnoj veli?ini u proizvodnji, testiranje uskoro.

12.

Poseidon Floating ower

Danska

Floater

40 m

Lansiran pilot model.

13.

Pelagic Power

Norveška

Floater

N/A

N/A

14.

Nautica AFT

SAD

Spar

N/A

Simulacija u toku.

15.

Mitsubishi Floater

Japan

Floater

N/A

Nepoznato.

16.

IDEOL Floater

Nizozemska

Floater

35 m

Prototip 2013.

17.

Wind Lens Floater

Japan

Semi Sub

N/A

Testiranje modela zapo?eto u prosincu 2011.

18.

Pelastar TLP

SAD

TLP

65 m

Projektiranje, troškovi i prvo testiranje završeno.

19.

Sway Floating Tower

Norveška

Spar

55 - 400 m

Testiranje modela u toku.

20.

Shimizu Semisub

Japan

Semi Sub

25 m

Simulacija gotova.

21.

Mitsui TLP

Japan

TLP

60 m

Projektiranje za korištenje 5 MW vjetroagregata u toku.

22.

WindSea Floater

Norveška

Floater

25 - 30 m

Testiranje spremnika i simulacija završena

23.

TriFloater Semisub

Nizozemska

Semi Sub

50 m

Testiranje spremnika završeno.

24.

DIWET Semisub

Francuska

Semi Sub

N/A

U fazi projektiranja.

25.

Hexicon Floater

Švedska

Floater

26 m

U fazi projektiranja.

26.

Sea Twirl

Švedska

Spar

N/A

Testiran model.

27.

Sea Breeze

VB

TLP

N/A

N/A

Što se ti?e tehnologije plutaju?ih platforma koja se razvijaju za potrebe projekata vjetroelektrana razlikujemo tri osnovne vrste, a to su TLP, Floater i spar, te Semi Sub kao neka podvrsta tehnologije spar.

TLP ili Tension Leg Platform (slobodni prijevod: platforma sa zateznim krakom) ?e se koristiti za vode dubine ve?e od 60 metara. Princip rada TLP-a je stvoriti podvodnu platformu sa silom uzgona umjesto velike koli?ine balasta, kako bi struktura ostala stabilna. Uzgon ima ve?u težinu od cijele platforme, te tako stvara napetost u vertikalnim kablovima koji onda uspješno drže platformu na lokaciji. Noge, odnosno krakovi se na morsko dno pri?vrš?uju preko betonskog prstena pomo?u sidra. Platforma se drži pod vodom kako bi stvorila mali presjek na površini vode, te bi se time smanjio hidrodinami?ki teret koji nastaje utjecajem valova.

Floater ili barge floater (slobodni prijevod: plutaju?a barka) je u industriji nafte poznata i kao poluuronjiva platforma. Glavna prednost ove tehnologije je instalacija, pošto se barka može dovesti do luke i na dubine manje od 10 metara, ?ime se smanjuju troškovi instalacije vjetroagregata, jer se sve može izraditi u samoj luci. Glavni problem ove tehnologije je što se nakon instaliranja na lokaciji pojavljuju veliki izazovi u pogledu ljuljanja, naginjanja i valjanja. Velika površina tako?er predstavlja problem u smislu velikog hidrodinami?kog tereta.

Spar ili spar floater (slobodni prijevod: potporanj u obliku jarbola) ima osnovnu strukturu u obliku cilindra. To je velika cijev koja pluta zbog velike koli?ine zraka na vrhu struktura, a uspravna je zbog velike koli?ine balasta na dnu. Ta cijev može imati dužinu i od 100 metara sa promjerom 8,3 metra. Masa same cijevi tada iznosi 1.500 tona. Spar je za morsko dno pri?vrš?en preko sidrišta. Glavna mana mu je što se malo naginje zbog utjecaja gibanja mora i vjetra na strukturu, a problem se rješava dodavanjem dodatne mase strukturi. Glavna prednost mu je pak mali presjek na površini mora, te stoga nije posebno osjetljiv na gibanje valova.

Semi sub (slobodni prijevod: poluuronjen) je kombinacija spar i floater tehnologije, a umjesto jednog cilindra ima ih tri, te su oni samo djelomi?no pod vodom. Zbog toga je struktura podložna hidrodinami?kim optere?enjima valova. Kako bi se kompenzirala hidrodinami?ka optere?enja semi sub ima dinami?ki balast koji se može prebacivati sa jednog cilindra na drugi, te tako održati stabilnost turbine.

Tags:     plutaju?e vjetroelektrane      uvod      vjetroagregat      pregled      europa      japan      amerika
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?