Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Nedjelja, 02 VeljaÄŤa 2014 21:59

Ovim putem prenosimo najzanimljivije dijelove intervjua koji je objavljen na web stranicama rechargenews.com, a kojeg je sa Steveom Sawyerom, šefom Global Wind Energy Councila (GWEC-a) vodio Christopher Hopson u Brusselsu prošli mjesec.

Steve Sawyer tvrdi da je frustriran i ljut, i to na Obamu i "lu?ake" u kongresu SAD-a, na Oettingera u EU, Kanadu i Australiju, a sve zbog silnih potencijala i koristi koje se mogu ostvariti u sektoru vjetroelektrana, ali se ne radi na njihovom ostvarivanju. Lijepe rije?i, ako se tako mogu nazvati, su rezervirane za dijelove svijeta koji su pokazali pravu želju da se bore protiv klimatskih promjena i za korištenje energije vjetra – Brazil, Meksiko i Južnoafri?ku Republiku, kao i Aziju i ostatak Latinske Amerike, te sub-saharsku Afriku.

Ve?ina njegove ljutnje je usmjerena na Sjedinjene Ameri?ke Države koje smatra glavnim razlogom usporavanja industrije vjetroelektrana u svijetu, te koja u isto vrijeme tako?er usporava šanse da se postigne novi jaki klimatski dogovor. On "lu?ake" u kongresu smatra glavnim razlogom zašto danas nije racionalno investirati u tržište vjetra u SAD-u. Naravno da su investicije tamo prisutne, jer je najve?e tržište na svijetu, ali ako bi se na SAD odnosili isti kriteriji u smislu ulaganja kao i na neka druga tržišta, Sawyer tvrdi da bi zbog stava kongresa pobjegao vrište?i iz sobe. Ipak, izvan SAD-a stvari nisu tako sive, a predvodnik rasta energije vjetra u idu?im godinama bi trebala biti Kina kao i zadnjih par godina, dok se veliki rast prema Sawyeru o?ekuje u Filipnima i Tajlandu.

Iako još nisu izašli službeni podaci za prošlu godinu, prema GWEC-u Kina i Indija ponovno imaju rast instalacija, a on je posebno osjetan u Kineskom priobalnom sektoru. Ukupno gledano prošla je godina ponovno bila teška za industriju vjetra, pri ?emu su godišnji rezultati bili slabiji ponajviše zbog velikog pada tržišta SAD-a.

Ukupna instalirana snaga vjetroelektrana je prošle godine prošla 300 GW, unato? tom padu SAD-a, s time da se o?ekuje oporavak tržišta SAD-a ove i idu?e godine, ali nakon toga nitko ne zna što ?e se dogoditi zbog isticanja PTC (proizvodni porezni kredit) poticaja u toj državi.

Sawyer tvrdi da je ugljen umiru?i izvor energije u SAD-u i to ne zbog problema s okolišem, nego zbog svoje cijene koja je sada ve?a nego iz vjetroelektrana i plina, a i solar se približava. Ipak, dugoro?na politika poticaja za SAD je upitna zbog toga što treba dobiti potvrdu Ameri?kog kongresa. S druge strane Sawyer o?ekuje da ?e se ve?ina problema s Europskim poticajima i politikom riješiti ove godine i da ?e Europa potaknuti daljnji tehnološki napredak tehnologije. Prema njemu Europa treba postati tehnološki centar koji ?e razmišljati unaprijed i koji ?e postati kreativno središte za ekonomiju 21. stolje?a, i to unato? tome što energetski povjerenik Oettinger zajedno sa Europskom komisijom pokušava onemogu?iti takav smjer razvoja. Sawyer predvi?a da ?e Oettinger ubrzo izgubiti svoju poziciju i da Europa ne može predvoditi svijet u primjeni ugljena, nuklearne energije i plina, ali to može u obnovljivim izvorima energije.

Što se ti?e Japana Sawyer smatra da ?e to tržište postati sve zanimljivije u drugom dijelu desetlje?a. Energija vjetra je tamo u padu jer vjetroelektrana mora pro?i kroz trogodišnju studiju utjecaja na okoliš, te je to razlog što samo tržište ne?e krenuti naprijed do 2016. godine. Tamo je posebno zanimljiv priobalni sektor gdje bi moglo do?i do velikog napretka jer su Japanci agresivno krenuli u to tržište.

Južnoafri?ka Republika je tako?er postala važan igra? u obnovljivim izvorima energije nakon uspješnih državnih tendera gdje je dodijeljeno više od 4 GW solarnih projekata i projekata vjetroelektrana od 2011. godine. Sawyer o?ekuje da ?e do kraja desetlje?a JAR stvoriti industriju koja ?e po?eti otvarati projekte i u Etiopiji, Keniji i Tanzaniji. GWEC tu sura?uje sa IRENA-om sa ciljem pove?avanja osviještenosti i politi?ke potpore za elektri?nu energiju u Isto?noj i Južnoj Africi. Etiopija je recimo jako siromašna zemlja sa odli?nim obnovljivim resursima koja je sada dobro energetski povezana s Kenijom. Za projekte postoji velika politi?ka potpora.

Saudijska Arabija je tako?er izuzetno zanimljiva, te Sawyer nakon posjete prošle godine predvi?a da ?e ona tokom idu?ih deset godina izgraditi jako puno solara i vjetra. To je ogromno tržište koje ima cilj od ?ak 54 GW do 2032. godine i sve velike Europske tvrtke koje se bave solarom i vjetrom su ve? sada ondje prisutne. Njihova doma?a ekonomija trenutno troši 30% vlastite proizvedene nafte što je dugoro?no previše.

Što se ti?e Južne Amerike Sawyer smatra da ?e glavni interes biti prema Brazilu, a nakon toga dolaze Urugvaj, ?ile i manji razvoj u Peruu i Ekvadoru. U Latinskoj Americi je još interesantan Meksiko, a u manjoj mjeri i Nikaragva, Costa Rica, Panama i Honduras.

Sawyer je izuzeno nezadovoljan sporim razvojem me?unarodnih pregovora za klimatske promjene, te smatra da je potrebno jako politi?ko vodstvo da se to pokrene na pravi na?in. Unato? Obami koji na?elno podržava obnovljive, Sawyer smatra da njega nije briga za klimu i da njegova administracija klimu i energiju ne smatra dovoljno važnim pitanjem. Prema njemu se ništa ne?e dogoditi do 2014. godine, te smatra da su zadnje dvije godine uzaludno potrošene. U SAD-u jednostavno nikoga nije briga za tu temu i Kongres ne?e ništa napraviti, kaže Sawyer. IPCC-ov izvještaj o stanju klime koji je nedavno izašao i koji je vrlo negativan ?e utjecati na neke zemlje, ali to ne?e imati utjecaja na donosioce odluka, kao što su oni u Kanadi, Australiji i Rusiji.

Sawyer smatra da treba biti optimisit?an, ali da trenuta?no treba na?i nekoga tko ?e cijeli proces ponovno potaknuti, a te osobe ili države za sada nema. Glavno pitanje je da li ima dovoljno politi?ke snage da se nadvladaju mišljenja SAD-a, Rusije, Australija, Kanade i drugih.

Na kraju je Sawyer napravio svoja predvi?anja za ovu godinu, te izme?u ostalog smatra da ?e Afrika postati vru?e tržište sa projektima u Etiopiji, Tanzaniji i Mauriciusu te Maroku, da ?e Kinesko priobalno tržište sko?iti na iznad 1 GW, da ?e tržište SAD-a sko?iti na preko 13 GW u idu?e dvije godine, a i Brazil ?e instalirati više od 3 GW. U Japanu ?e se instalirati prvi plutaju?i vjetroagregat snage 5 MW, stabilizirati ?e se tržište Europe kroz Njema?ku, Saudijska Arabija ?e krenuti u razvoj i pove?ati ?e se broj država u kojima ?e vjetroelektrane biti konkurentne sa konvencionalnim izvorima energije bez ikakvih poticaja i to zbog pada cijene tehnologija za vjetar i rasta cijena svih drugih izvora, osim solara.

Izvor: www.rechargenews.com

Tags:     intervju      energija vjetra      vjetroelektrane      steve sawyer      gwec
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?