Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Utorak, 15 Srpanj 2014 10:07

GWEC je prije nekoliko mjeseci objavio svoj godišnji pregled tržišta vjetroelektrane sa fokusom na 2013. godinu o ?ijoj smo objavi pisali i za koji smo najavili detaljniji pregled u budu?nosti. U slijede?ih nekoliko mjeseci napravit ?emo pregled najzanimljivijih dijelova tog izvještaja sa naglaskom na pojedine zanimljive države i regije.

Predvi?anja za tržište od 2014. do 2018. godine

Ukupno gledano trend diverzifikacije tržišta koji je zapo?et prije nekoliko godina se nastavio, te i poja?ao prošle godine. I dalje se pojavljuju nova tržišta izvan OECD zone, te bi neka trebala postati iznimno bitna idu?ih godina. Unutar OECD država energija vjetra dostiže dvoznamenkasti udio u sve ve?em broju država, ali je tamo i borba za udio na tržištu sve ve?a. Zbog toga se najve?i rast o?ekuje na tržištima izvan OECD-a.

Nadmetanje sa proizvodnjom iz fosilnih goriva ?e se nastaviti dokle god se ne postavi svjetska cijena na emisiju stakleni?kih plinova što se po svemu sude?i ne?e dogoditi tako skoro. Ipak, utjecaj pojedina?nih državnih i regionalnih tržišta emisija se pomalo po?inje nazirati. "Zlatno doba plina" pak sve više izgleda kao napuhani balon, te to zajedni?ki sa politi?kim krizama na podru?jima bogatim fosilnim gorivima daje dodatnu konkurentnost vjetroelektranama i drugim obnovljivim izvorima energije.

Vjetroelektrane se ponajviše probijaju zbog svoje konkurentnosti na tržištu, te su vrlo uspješne u pojedinim regijama kao što su Brazil, Južnoafri?ka Republika, Turska i Meksiko. U Južnoafri?koj Republici su tako vjetroelektrane ?ak 30% jeftinije od novih termoelektrana na ugljen. Ipak, na razvoj vjetroelektrana još ponajviše utje?u državni i regionalni poticaji pa tako u SAD jednu godinu imamo fenomenalne rezultate, a druge porazne zbog njihovog PTC poticaja, dok u EU tržište stagnira jer se vodi debata oko OIE ciljeva za 2030. godinu. S druge strane u Kini se nastavlja politika poticaja, te tržište raste velikom brzinom, a daljnji rast se o?ekuje i u ostatku Azije, Latinske Amerike i Afrike.


Slika 1: Tržišna predvi?anja instalacija vjetroelektrana od 2014. do 2018.

Prošle godine je Kina ponovno bila na vrhu sa pet puta više instaliranih vjetroelektrana od Njema?ke na drugom mjestu. SAD je pao sa prvog na šesto mjesto, peta je bila Kanada sa rekordnim rezultatima, a sedmi Brazil. Tre?e mjesto je zauzela Velika Britanija, a Indija je bila ?etvrta.

U prošlogodišnjim procjenama se krivo procijenio utjecaj PTC-a u SAD-u, te je tržište palo za 3 GW više nego što se o?ekivalo. Ova godina bi pak trebala pokriti taj veliki pad prošle godine, a ukupno gledano bi ova godina trebala biti rekordna sa godišnjim rastom od otprilike 34% na rekordnih 47 GW, pri ?emu se o?ekuje mnogo novih vjetroelektrana u Sjevernoj Americi i Aziji, Brazilu, Meksiku i JAR-u. Nakon 2014. godine bi tržište trebalo rasti sporije, nekih 6-10% godišnje sve do 2018. godine. Ukupni rast bi trebao biti 15% ove godine, te 12 do 14% od 2015. do 2018. godine. Ukupne instalacije bi trebale sko?iti sa malo više od 300 GW ove godine na otprilike 600 GW do  kraja 2018. godine.

U odnosu na Svjetski pogled na energiju vjetra izdan 2012. godine, ovakav scenarij slijedi predvi?anja koja su malo ispod tada predvi?enog umjerenog scenarija. Kako bi se vratio i ponovno ostvario jaki rast iz prošlog desetlje?a, trebala bi se uvesti obavezna svjetska cijena za emisije stakleni?kih plinova ili bi se trebao desiti neo?ekivani ekonomski rast i potražnja, a to se definitivno ne o?ekuje u idu?ih pet godina.

Regionalna distribucija

Iako ?e svjetskim tržištem i dalje dominirati Azija, Europa i Sjeverna Amerika nova tržišta ?e u idu?ih pet godina postati izuzetno bitna. Brazil bi tako trebao u?i u top 5 po godišnjim instalacijama vjetroelektrana tokom idu?ih par godina, te bi tako?er trebao u?i u top 10 ukupnih instalacija idu?e godine. Južnoafri?ka Republika kona?no po?inje sa rastom, a zajedno s njom se o?ekuje bu?enje tržišta na jugu i istoku Afrike. Nepoznato je još u kojem ?e smjeru krenuti razvoj u Saudijskoj Arabiji koja ima cilj od 50 GW solara i vjetra do 2030. godine, te u Rusiji koja pokazuje prve znakove života u smislu planiranja obnovljivih izvora.

Azija

Prošle godine je vladala skepsa oko cilja Kineske vlade od 18 GW novih instalacija. Postignuti rezultat je bio ipak niži od cilja, ali još uvijek impresivan sa malo iznad 16 GW ?ime je ostvaren dobar rezultat nakon "slabe" 2012. kada je instalirano 12,9 GW. U me?uvremenu su kinezi uveli cilj od 200 GW do 2020. godine, što zna?i da ?e morati instalirati barem 15,5 GW godišnje do 2020., a po svemu sude?i to bi mogli i nadmašiti. Ove godine se o?ekuje i kona?ni razvoj Kineskog priobalnog tržišta vjetroelektrana.

U Indiji ?e mnogo ovisiti o ishodu državnih izbora koji su se održali u svibnju ove godine. Time bi se trebala završiti paraliza tržišta koja je u tijeku, te bi se kona?no trebala uspostaviti jasna, stabilna tržišna politka poticaja za razvoj infrastrukture, uklju?uju?i poja?anje prijenosnih kapaciteta elektri?ne energije.

Što se ti?e Japana još uvijek se ?eka na energetsku relovuciju barem u smislu vjetroelektrana, pošto nikako da se usvoji nova reforma energetskog tržišta. Do tada se o?ekuje 2.000 do 3.000 MW godišnjih instalacija. U Japanu je fokus na priobalnom tržištu, a ono ne bi trebalo ostvariti velike brojke prije kraja desetelja?a. Južna Koreja ?e i dalje razvijati priobalni sektor dok se kopnena industrija bori zasvoje mjesto. Novi projekti se o?ekuju i u Mongoliji, Filipnima, Pakistanu i Tajlandu.

Tokom idu?ih pet godina bi se u Aziji trebalo instalirati više od 120 GW vjetroelektrana, te bi do kraja ove godine ona trebala obi?i Europu u ukupnoj instaliranoj snazi.


Slika 2: Godišnje instalacije po svjetskim regijama od 2014. do 2018.

Europa

Europsko tržište je palo skoro 6% prošle godine, što je manji pad nego je bilo o?ekivano, ali je problem što se cijelo tržište svelo prakti?ki na Njema?ku i Veliku Britaniju. Španjolska je u potpunosti stala, a Italija, Bugarska i Francuska nisu nimalo ispunile svoj potencijal.

Priobalno tržište je s druge strane nastavilo rasti sa 50% prošle godine na preko 1.500 MW, ali s obzirom na debatu u mnogim tržištima oko tog sektora ne vidi se na koji na?in bi Europa mogla posti?i 40 GW u morima do 2020. godine. Ipak, Njema?ki priobalni sektor bi kona?no trebao živnuti uz stabilan kopneni sektor, a isto se o?ekuje u Poljskoj, Švedskoj, Danskoj i Portugalu. Nažalost, ništa ne?e biti sigurno dok se ne riješe i ne postave ciljevi za 2030. godinu. Zbog postoje?ih 20/20/20 ciljeva do 2020. godine se o?ekuje instalacija od otprilike 68 GW vjetroelektrana od 2014. do 2018. godine.

Sjeverna Amerika

Sjedinjene Ameri?ke Države su prošlu katastrofalnu godinu završile sa više od 12.000 MW vjetroelektrana u izgradnji što je odli?no za ovu i idu?u godinu, ali se ponovno ne zna što ?e biti u budu?nosti. Da li ?e se njihovi PTC poticaji ponovno produžiti, ili ?e do?i do reforme poreza za energiju, što je upitno s obzirom na situaciju u kongresu.

Kanada je pak ostvarila rekordan rezultat prošle godine, a o?ekuju se još bolji rezultat ove godine, te solidan rezultat idu?e. Iza toga je situacija neizvjesna, te ?e ovisiti o ciljevima pojedinih provincija.

Meksiko je proveo reformu energetskog tržišta sa ciljem od 35% OIE do 2024. godine, te se od ove godine do tada o?ekuje prosje?na godišnja instalacija od 2.000 MW vjetroelektrana.

Ukupno gledaju?i Sjeverna Amerika je najvolatilnije i najkompliciranije tržište, ali se ipak i tu o?ekuje instalacija oko 61 GW novih vjetroelektrana od 2014. do 2018.


Slika 2: Ukupne instalacije po svjetskim regijama od 2014. do 2018.

Latinska Amerika

U Brazilu je vlada aukcijama ve? ugovorila više od 10 GW vjetroelektrana do 2018. godine, a o?ekuju se dodatne ove i idu?e godine. Postoje potencijalni problemi sa prijenosnom elektroenergetskom mrežom, ali i za njih su od nedavno uvedene aukcije što bi moglo smanjiti potencijalne probleme.

?ile je kona?no krenuo u instalaciju vjetreoelektrana, ali se ne o?ekuje velika instalacija u dogledno vrijeme, a isto se može re?i i za Urugvaj koji ipak ima ambiciozne planove. Središnja Amerika i Karibi ?e tako?er instalirati ve?i broj vjetroelektrana, ali ukupna brojka ne?e biti zna?ajna. Argentina je zbog nepostoje?e politike za vjetroelektrane još uvijek neaktivna, te se za sada ne o?ekuju neke promjene. Postoje naznake bu?enja Kolumbije i Venecuele ali još niša nije sigurno.

Ukupno gledano konzervativci o?ekuju da ?e do 2018. godine biti instalirano malo više od 14 GW vjetroelektrana, ali bi samo Brazil to mogao posti?i ukoliko tamo sve bude po planu. Ipak i ondje ekonomija pomalo usporava, tako da ništa nije sigurno.

Afrika i Bliski Istok

Unato? tome što se u Africi i na Bliskom Istoku skoro ništa nije izgradilo tokom prošle godine, ove godine se ve? o?ekuje instalacija 500 do 1.000 MW vjetroelektrana samo u Južnoafri?koj Republici. S obzirom na vrlo dobru situaciju o?ekuje se daljnji rast tog tržišta u budu?nosti, a o?ekuje se da bi JAR mogao povu?i i susjedne zemlje s obzirom da se u regiji nalazi 6 od 10 najbrže rastu?ih ekonomija na svijetu.

Etiopija je prošle godine instalirala 90 MW, što je u skladu sa ambicioznim ciljem vlade od 7 GW do 2030. godine. U Maroku je zapo?eo novi proces tendera, a u Jordanu je financiranje za prvu veliku vjetroelektranu osigurano. Projekti se razvijaju i u Keniji, Tanzaniji, Senegalu i drugim zemljama. S obzirom na bu?enje mnogih tržišta o?ekuje se ozbiljan razvoj potencijala vjetra u idu?ih pet godina. Egipatsko tržište bi se moglo probuditi prije ili kasnije, a Saudijska Arabija kona?no kre?e u razvoj obnovljivih izvora energije.

Ukupno se o?ekuje instalacija od otprilike 13 GW vjetroelektrana u regiji do 2018. godine.

Pacifik

Na Pacifiku je ve? duže vrijeme glavno tržište Australija gdje je prošle godine instalirano 623 MW. Nažalost u toj državi isto dolazi do politi?kih promjena koje ugrožavaju cijelu industriju pošto postoje naznake da bi mogli u potpunosti zaustaviti razvoj vjetroelektrana.

Novi Zeland razvija ve?i broj projekata, ali njima u principu ne treba više puno vjetroelektrana za pokrivanje vlastitih potreba. Drugi otoci razvijaju neke projekte ali njihova snaga je iznimno mala. O?ekuje se da bi se u regiji moglo instalirati do 5 GW do 2018. godine, ali to ponajviše ovisi o rezultatima politike u Australiji.

Zaklju?no gledano tržište bi trebalo rasti, ali sporo te ?e ga predvoditi Azija, Latinska Amerika (ponajviše Brazil) i Afrika (ponajviše Južnoafri?a Republika). Europa ?e nastaviti uobi?ajenim ritmom dok ?e Sjeverna Amerika biti volatilna, a Pacifikom ?e dominirati Australska politika.

U idu?em nastavku predstavit ?e se pregled za pojedina tržišta od 2014. do 2018. godine.

Prvi dio može se pro?itati ovdje.

Tags:     gwec      tržište vjetroelektrana      svjetski pregled      europa      kina      azija      latinska amerika      sjeverna amerika      afrika      bliski istok
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?