Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Edo Jerki?   
Srijeda, 08 VeljaÄŤa 2012 12:32

HEP-OPS je na svojim web stranicama objavio dokumente "Kriteriji za uvrštenje projekata vjetroelektrana na listu za priklju?enje na elektroenergetsku mrežu" i "Postupovnik izdavanja prethodne elektroenergetske suglasnosti za vjetroelektrane, te op?i uvjeti ugovora o priklju?enju vjetroelektrana na elektroenergetsku mrežu", a s ciljem ubrzavanja dinamike izgradnje vjetroelektrana u okviru kvote ukupne priklju?ne snage s obzirom na regulacijsku rezervu sustava, ?ime ?e se od ponedjeljka 20. velja?e 2012. po?eti primjenjivati novi na?in upravljanja priklju?enjem.

Tako?er je objavljena i lista vjetroelektrana u pogonu i vjetroelektrana sa sklopljenim Ugovorom o priklju?enju, na kojoj se trenutno u pogonu nalazi 129,75 MW od kojih neke tek ?ekaju kona?no rješenje o statusu povlaštenog proizvo?a?a elektri?ne energije i aktiviranje ugovora o otkupu elektri?ne energije (VE ZD3 i VE Pometeno brdo), te dodatnih 79,2 MW vjetroelektrana sa sklopljenim Ugovorom o priklju?enju, koje se automatski nalaze na listi sukladno kriterijima za priklju?enje na elektroenergetsku mrežu. Pri tome se jednako tretiraju vjetroelektrane koje se priklju?uju na mrežu HEP-OPS-a, ali i na mrežu HEP-ODS-a. Time se dolazi do ukupno iskorištene kvote (koja je trenutno indikativno odre?ena na 400 MW) od 208,95 MW, što zna?i da je trenutno na listi ostalo slobodno dodatnih 191,05 MW za koje se može tražiti priklju?enje.

Objavljeni dokumenti, kada stupe na snagu bi mogli temeljito promijeniti na?in i mogu?nosti priklju?enja vjetroelektrana u elektroenergetski sustav. Tako bi se Postupovnikom izdavanja PEES-a trebala ukloniti jedna od najve?ih barijera brže izgradnje vjetroelektrana do sada - ona koja je brojne projekte ograni?avala u nastavku razvoja ve? u fazi lokacijske dozvole, a projektima koji su dobili PEES omogu?ila nesmetani dugogodišnji razvoj i ko?enje drugih, možda i perspektivnijih projekata. Oko doti?nog problema vo?ene su burne rasprave u stru?noj zajednici proteklih godina, gdje se HEP-OPS-u predbacivalo i pogodovanje nekim developerima takvim na?inom upravljanja priklju?enjem. S obzirom na današnjih svega 130 MW vjetroelektrana u pogonu, pokazalo se da je takav sustav zna?ajno odmogao predvi?enoj dinamici izgradnje vjetroelektrana. Dok brojni projekti ve? godinama ?ekaju PEES, neki je imaju ve? godinama i ne izgra?uju se. Za ilustraciju, nakon isho?ene lokacijske dozvole, ozbiljan investitor sa zatvorenom financijskom konkstrukcijom bi mogao po?eti graditi projekt nakon godinu dana, što ve?inom nije slu?aj kod projekata koji su trenutno u izgradnji (ali od kojih su neki imali i objektivne birokratske probleme).

Novim Postupovnikom se pak predvi?a izdavanje PEES-a svim projektima koji su za to ostvarili tehni?ke preduvjete, što zna?i da nisu ograni?eni kvotom, nego samo tehni?kim mogu?nostima priklju?nog mjesta na elektroenergetski sustav. Tako?er se uvodi odredba prema kojoj PEES za HEP-OPS nije obvezuju?i dokument temeljem kojega se mora izvršiti priklju?enje, nego ?e se priklju?enje mo?i izvršiti samo temeljem liste vjetroelektrana sukladno Kriterijima za priklju?enje na elektroenergetsku mrežu i u tom trenutku važe?oj kvoti.

Kriterijima za uvrštenje vjetroelektrana na listu za priklju?enje se pak utvr?uje lista projekata vjetroelektrana koje ?e se priklju?iti na elektroenergetsku mrežu sukladno kvoti i ostalim relevantnim dokumentima. Pravo uvrštenja na listu se ostvaruje važe?im energetskim odobrenjem, PEES-om, pravomo?nom gra?evinskom dozvolom i sklopljenim ugovorom o priklju?enju na elektroenergestku mrežu. U roku 6 mjeseci od uvrštenja na listu, nositelj projekta je dužan dostaviti prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvo?a?a elektri?ne energije, sklopljeni ugovor o otkupu elektri?ne energije i sklopljeni ugovor o narudžbi vjetroagregata s potvrdom pla?anja avansa za iste. Ukoliko se navedeni uvjeti ne ispune, projekt se briše s liste. Time bi se osigurala kompetitivnost i ozbiljnost nositelja projekata, te brža dinamika izgradnje vjetroelektrana.

Lista ?e biti redovno ažurirana i javno dostupna na stranicama HEP-OPS-a.

Primjenom ovakvog na?ina upravljanja priklju?enjem bi se zasigurno stvorilo povoljnije okruženje razvoja vjetroelektrana u Hrvatskoj, te pove?ala dinamika razvoja i izgradnje projekata. Tako?er, na transparentan na?in bi se jasno razlu?ili ozbiljni nositelji projekata sa zatvorenom financijskom konstrukcijom i ozbiljnim pristupom razvoju projekta sukladno svim na?elima dobre prakse razvoja vjetroelektrana. I developeri koji razvijaju projekte za nepoznatog investitora, ali sukladno svim na?elima dobre prakse bi profitirali, jer bi njihovi projekti na takvom tržištu bili konkurentniji u o?ima investitora, od kojih neki pristupaju samo kupnji projekata s kompletnom dokumentacijom. Moglo bi se re?i da bi primjenom ovakvog sustava priklju?enja zna?ajno porasla dinamika i razvoj tržišta vjetroelektrana u nas, kona?no u skladu sa trendovima u drugim zemljama Europe.

Naravno, treba biti pošten pa re?i da postoje i druge administrativne barijere razvoju projekata vjetroelektrana osim HEP-OPS-a, no tako?er i da je ovaj problem bio jedan od najve?ih barijera, te bi se njegovim uklanjanjem mogli desiti zna?ajniji pomaci.

Ostaje samo za vidjeti kako ?e sustav funkcionirati u praksi, te ho?e li biti sluha i aktivnosti potrebnih za daljnje priklju?enje vjetroelektrana i nakon izgra?enih 400 MW, ili ?e se za dodatno priklju?enje u jednom trenutku stvoriti liste ?ekanja dok se ne ostvare dodatni tehni?ki preduvjeti u sustavu.

Tags:     vjetroelektrane      HEP-OPS      izgradnja      PEES      Kriteriji priklju?enja      elektroenergetska mreža
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?