Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

ZAŠTITA VODA E-mail
Autor Damir Zanoškar   
Četvrtak, 21 Veljača 2013 05:57
Predmet: Javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš „Vjetroelektrana Fužine 56 MW – I. faza (36 MW)“, primjedbe ZAŠTITA VODA Prostor planinske visoravni ZVIRJAK , izuzetno je vrijedan EKOLOŠKI PROSTOR, prirodni filter oborinskih voda koje otječu podzemnim tokovima ka izuzetno ZNAČAJNIM i ZAŠTIČENIM IZVORIMA i vodocrpilištima u priobalju. U bližoj okolici nalaze se vodocrpilište „DOBRICA“ (Bakarski zaljev), podzemna akumulacija (arhiv HEP-a i grada Crikvenice) podno Tribaljskog polj cca 1 000 000 m3 izuzetno kvalitetne vode izdašnosti 150 l/s u sušnom razdoblju, vodocrpilište SUŠICE i IZVOR NOVLJANSKE ŽRNOVNICE čijom se vodom opskrbljuju priobalni gradovi i naselja Crikvenice i Novog Vinodolskog. Proglasiti prostor Zvirjaka slivnim područjem Bakarskog zaljeva izvorišta Žminica bez detaljnih namjenskih hidrogeoliških istraživanja, tj. samo na temelju pretpostavki, veoma je tendeciozno i u krajnjem slučaju neozbiljno. Nacrtana razvodnica slivova nije točna jer je ranijim istraživanjima (prof. Poljak, inž Pavlin ) koja su rađena za potrebe HEP-a utvrđeno da područje Razomira i Medveđaka pripadaju slivnom području SUŠICE (tribaljske podzemne akumulacije). Planinska visoravan ZVIRJAKA 900 m.n.v. na sjeverozapadnoj strani naslonjena je na vodonepropusnu andenzitnu jezgru (kamenolom Benkovac), koji graniči sa Lepeničkim poljem i potokom Rječinom koja djelomice ponire ispod masiva Tuhobiča i izvire u Bakarskom zaljevu (utvrđeno bojanjem Na-florescinom). Svi ostali vodotoci sjeverno i sjeveroistočno od Zvirjaka (potok Benkovac koji ponire podno Zvirjaka, Ličanke ponor podno Bitoraja i Kobiljaka u slivu su Novljanske Žrnovnice ili Sušice !!!. Zanimljiv je podatak da su nakon izgradnje HE- Tribalj u Vinodolskoj dolini, presušili neki izvpori (sliv Dubračine) koji su do tada bili aktivni tijekom cijele godi, a sada se aktiviraju za visokih vodnih valova ili preljeva u sustavu HE Tribalj. Na južnoj strani visoravan Zvirjaka i Planinu Medveđak dijeli krška ponikva sa dnom na 740 m.n.v. koja sa velikom vjerojatnošću povezuje vode ZVIRJAKA i MEDVEĐAKA u istu sustav i sa velikom vjerojatnošću dio su slivnog područja SUŠICE i Tribaljske akumulacije. Gotovo svi istraživani vodotoci nadzemni i podzemni na području općine Fužine imaju pravac pružanja jug – jugoistok i prate vanjska obilježja terena, razvodnice vodopropusnih vapnenačkih gorja i vodonepropusnih silikatnih brda koja su fenomen na području Gorskog Kotara.. Procjena na osnovi vlastitog speleološkog iskustva (speleološko društvo „Pauk“ ), na istraživanju ponora potoka Vrata, ponora Ličanke, i izvorišta Ličanke i malog Vrela (ronjenje kroz sifone i podzemne prolaze – suradnja s francuskim speleogom roniocom Franck Vasseurom, 1997-1999), istraživanje jama i ponikvi (vrtača) na području Gorskog kotara i šire.. Istraživanja podzemnih tokova i njihovo kartiranje za potrebe HE Vinodol. Izgradnjom VJETROPARKA na području ZVIRJAKA trajno će doći do oštečenja šumskog pokrova, tankog sloja rizosfere i njene funkcije prirodnog filtera, vrtače na području Zvirjaka bit će opterećene velikom količinom iskopanog materijala, miniranjem i iskopima rastreseno okolno područje, izgradnjom prometnica i platoa za stupove vjetroagregata ubrzat će protjecanje oborinskih voda, eroziju okolnog zemljišta i sva potencijalna zagađenja djelovanjem strojeva i ljudi do mogučih havarija na vjetroelektranama, istjecanje ulja u okoliš, mogu dovesti do trajnog oštečenja hidrološki gledano VISOKO VRIJEDNOG PROSTORA i do trajnog zagađenja zaliha pitke vode na području PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE. Havarije na području vjetroparka mogu izazvati izuzetno jaki udari vjetra, led koji je izražen na tom području (lomovi stupova dalekovoda koji su dimenzionirani za velika opterečenja – led preko 5 cm) kao i udari groma koji su voma česti (lom lopatice – Vrataruša). Prema UVJETIMA UREĐENJA PROSTORA PGŽ NA PODRUČJU VJETROPARKA prije bilo kakvih drugih radova TREBA PROVESTI DETALJNA HIDROGEOLOŠKA ISTRAŽIVANJA da se utvrdi točna pripadnost sliva visoravni ZVIRJAK, da se utvrdi u koju kategoriju zaštite područje pripada a sve drugo je AVANTURIZAM sa nesagledivim posljedicama za IZVORIOŠTA PITKE VODE koja će u bliskoj budučnosti imati STRATEŠKI ZNAČAJ za opstanak ljudi na ovom prostoru. Damir Zanoškar dipl.inž.strojarstva, speleolog član speleološke udruge „Pauk“ Fužine.
Tags:
Vezane vijesti
 

Vjetroelektrane za početnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Zadnje vijesti

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?