Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

E-mail
Autor Gost   
ÄŚetvrtak, 21 VeljaÄŤa 2013 06:23
Predmet: Javna rasprava o Studiji utjecaja na okoliš „Vjetroelektrana Fužine 56 MW – I. faza (36 MW)“, primjedbe ZAŠTITA ŠUME Prostor planinske visoravni ZVIRJAK , prirodna je šuma jele i bukve izrasle na vapnena?koj podlozi kroz tisu?e godina, izuzetno je vrijedan EKOLOŠKI PROSTOR . Smješten na samom rubu GORSKOG KOTARA njegov je klimatološki zaštitni uticaj veoma velik. Šuma zadržava oblake i pove?ava koli?inu oborina koje su veoma zna?ajne za održavanje EKO sustava i život ljudi. Izgradnjom vjetroparka koji je smješten po cijeloj površini visoravni, sje?a 24 - 30 hektara visokovrijedne šume u studiji je minimizirano i tendeciozno proglašeno prihvatljivim. - U studiji nisu obra?eni podaci o mogu?im vjetroizvalama ( 80 tih godina prošlog stolje?a orkanski vjetrovi poharali su zasa?ene mlade sastojine jele i smreke na podru?ju Zvirjaka. - Otvaranjem sastojine jele i bukve koridorima širokim 10 m pa do 20m u samom srcu šumskog sustava optere?uju se stabla koja nisu rubna i nisu prilago?ena jakim i olujnim udarima bure i juga te se mogu o?ekivati velike štete na cjeloj visoravni. - U studiji nisu dovoljno dobro obra?eni utjecaji SUŠENJA JELE koja raste na vapnencu, sa plitkim pokrovom rizosfere koja zadržava vodu, omogu?ava simbiozu mikroorganizama, gljiva (micelij – mikoriza – opskrba jele vodom i mineralnim tvarima) i jele da u teškim sušnim uvjetima prežive. EKO SUSTAV po?iva na kristalnim nogama i veoma lako može do?i do lan?ane katastrofe i odumiranja jele. Po?etkom stolje?a na podru?ju Kobiljaka probijena je cesta širine 5 do 6 metara u dužini od 2 km što je dovelo do ekološke katastrofe i odumiranje preko 30% sastjina jelove šume ispod i iznad ceste. - Zanemaren je utjecaj rada lopatica, preusmjeravanje gibanja zraka (topliji zrak radom lopatica spušta se na nižu razinu i udara o tlo i šumu što dovodi do bržeg isušivanja plitke rizosfere i onemogu?uje transpiraciju vlage iz zraka u krošnjama jele, kondenzaciju na okolnim stjenama, jedinim izvorima vlage u ljetnim sušnim mjesecima. ISUŠIVANJE OKOLNOG PROSTORA, ONEMOGU?AVANJE TRANSPIRACIJE VLAGE IZ ZRAKA kao i SMANJENJE KONDENZACIJE PREDUVJET SU EKOLOŠKE KATASTROFE I ODUMIRANJE JELE NA VISORAVNI ZVIRJAK. - U POTPUNOSTI JE ZANEMARENO OŠTE?ENJE ŠUME UDAROM LEDA SA LOPATICA, Led na podru?ju visoravni ZVIRJAK veoma je ?esta pojava, naslage ve?e od 50 mm rušile su okolne dalekovode, ošte?ivale šumske sastojine. Možemo samo zamisliti zale?enu šumu koju bombardiraju komadi leda otkinutih sa lopatica koji velikom brzinom udaraju u stabla i u tako kriti?nim uvjetima mehani?ka ošte?enja mogu biti izuzetno opasna za opstojnost ŠUME, ŽIVOTINJA i LJUDI. IZ SVIH NAVEDENIH RAZLOGA SMATRAMO DA PLANINSKA VISORAVAN ZVIRJAK NIJE POGODNA ZA IZGRADNJU VJETROPARKA, UGROŽAVA CIJELI EKOSUSTAV VISORAVNI i UGROŽAVA OPSTANAK BILJNE i ŽIVOTINJSKE ZAJEDNICE. - P?elarska udruga MEDUN Delnice - UDRUŽENJE P?ELARSKIH UDRUGA PGŽ - Damir Zanoškar dipl.inž.strojarstva, naslovni predava? na Veleu?ilištu Rijeka biotehnologija – p?elarstvo. Predstavnik p?elara PGŽ u Hrvatskom p?elarskom savezu i ?lan upravnog odbora HPS-a.
Tags:
Vezane vijesti
 

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?