Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Struka

Seminar o kvoti za obnovljive izvore energije E-mail
Autor Leo Jerki?   
Srijeda, 16 Svibanj 2012 22:49

Na kongresu u suorganizaciji Hrvatske udruge MIPRO i IEEE-a, koji ?e se održati u Opatiji u tjednu od 21. do 25. svibnja 2012. (http://www.mipro.hr/), u ponedjeljak, 21. Svibnja od 9 sati održat ?e se i seminar na temu kvota za obnovljive izvore i pove?anje iste. To?an naslov i detalje o seminaru i tematici možete pro?itati u nastavku.

Pove?anje udjela promjenjivih obnovljivih izvora elektri?ne energije u proizvodnom sustavu Republike Hrvatske, s naglaskom na velike vjetroelektrane

Integracija obnovljivih izvora energije u postoje?i energetski sustav predstavlja jedan od najve?ih strateških izazova pred kojima stoji ?itav elektroenergetski sektor, a naro?ito operatori prijenosnih sustava. Ujedno, radi se o procesu koji je nezaustavljiv i vo?en od strane politike na najvišim nacionalnim i nadnacionalnim razinama, zbog ?ega je svako „pružanje otpora“ tom procesu unaprijed osu?eno na propast. Zada?a operatora sustava u predstoje?em razdoblju nije da ko?e integraciju „nezgodnih“ promjenjivih izvora, nego da izna?u tehni?ka i ekonomski utemeljena rješenja koja ?e omogu?iti znatno pove?anje udjela proizvodnje elektri?ne energije iz obnovljivih izvora. Stoga je ova tema jedna od najvažnijih, najaktualnijih i najtežih za provedbu u relativno kratkom roku.

Autori seminara kroz predavanja ?e iznijeti svoja stajališta, utemeljena na vlastitom iskustvu i znanstveno-istraživa?kom radu, te ?e potaknuti raspravu s ciljem su?eljavanja razli?itih stavova prisutnih autora i sudionika seminara, o sljede?im aspektima integracije ve?eg udjela promjenjivih obnovljivih izvora elektri?ne energije, s naglaskom na vjetroelektrane, u hrvatski elektroenergetski sustav:

 • na?in odre?ivanja fizikalnog limita sustava (kvote) za prihvat vjetroelektrana;
 • osiguravanje dovoljnih koli?ina raspoloživih regulacijskih rezervi u sekundarnoj i tercijarnoj regulaciji;
 • koji faktori presudno odre?uju kvotu u elektroenergetskom sustavu Hrvatske;
 • važnost uspostave „normalnih“ tržišnih odnosa na tržištu elektri?ne energije u Hrvatskoj i utjecaj funkcionalnosti tržišnog dizajna na integraciju vjetroelektrana;
 • tržište pomo?nih usluga;
 • tržište energije uravnoteženja;
 • me?uodnos tržišta uravnoteženja i potrebe za pridržavanjem regulacijskih rezervi;
 • budu?i dizajn hrvatskog tržišta elektri?ne energije i njegova integracija u šira me?unarodna tržišta;
 • prijedlozi prakti?nih koraka za pove?anje kvote za prihvat vjetroelektrana u Hrvatskoj:
 • u kratkom roku, kroz angažman postoje?ih resursa i relativno mala ulaganja, te kroz organizaciju u?inkovitog tržišta elektri?ne energije;
 • u dugom roku, kroz ve?a ulaganja u nove fleksibilne proizvodne resurse;
 • procjene mogu?nosti pove?anja kvote u bližem i srednjoro?nom razdoblju, na vremenskim horizontima od dvije, pet i osam godina (do 2020.), te u razdoblju iza 2020.;
 • ostale teme koje autori ocijene važnima, ostaju?i pritom u širem okviru definiranom naslovom seminara.

 

Cilj seminara je produbljivanje op?eg razumijevanja problema integracije promjenjivih obnovljivih izvora elektri?ne energije koje ?e u kona?nici doprinijeti boljem planiranju razvoja sustava, kvalitetnijem ure?ivanju osnovnih tržišnih odnosa i propisa kojima se regulira podru?je elektroenergetike, kao i argumentirano su?eljavanje autora s bitno razli?itim iskustveno utemeljenim stavovima i gledištima na jednom mjestu. Iz tog razloga autorima nisu zadane fiksne teme, a seminar je zamišljen kao interaktivan doga?aj u kojemu važnu ulogu trebaju odigrati i sudionici iz publike. Stoga je zada?a autora da osmisle svoja predavanja na na?in da budu izložena zanimljivo i provokativno, u okvirima argumentirane stru?ne rasprave.

Potvr?en je nastup trojice eminentnih predava?a, koji uz to imaju relativno razli?ite stavove o pitanjima odre?ivanja kvote i upravljanja sustava u uvjetima velikog udjela obnovljivih izvora s promjenjivom proizvodnjom. Stoga su zajam?ene zanimljive prezentacije i živa rasprava o ovoj temi.

Predava?i su:

 • prof.dr.sc. Neven Dui?
 • prof.dr.sc. Ranko Goi?
 • dr.sc. Goran Majstrovi?
Tags:     seminar      obnovljivi izvori energije      opatija      vjetroelektrane      integracija
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?