Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Energija vjetra

Moderni vjetroagregati i pretvorba energije E-mail
Autor Leo Jerki?   

Energija iz vjetra se koristi konverzijom iste u korisni oblik energije koji može biti korištenje vjetroagregata za proizvodnju elektri?ne energije, korištenje mlinova na vjetar za proizvodnju mehani?ke snage, pumpe na vjetar za pumpanje vode ili korištenje jedara za pogon brodova.

U današnje vrijeme su izuzetno interesantni i aktualni upravo vjetroagregati kojih je sve ve?i broj priklju?en na elektroenergetsku mrežu.

Osnove pretvorbe energije vjetra koje koriste vjetroagregati za proizvodnju elektri?ne energije polaze od fizikalnih osnova vjetra, koje su detaljnije izložene u ?lanku "Što je vjetar i kako nastaje".

Osnove pretvorbe energije u vjetroagregatu

Pretvorba kineti?ke energije vjetra u kineti?ku energiju vrtnje vratila se odvija pomo?u lopatica rotora vjetroagregata.

Specifi?na snaga vjetra pri tome je jednaka

vjetar

gdje je Pvj specifi?na snaga vjetra, koje ovisi o gusto?i zraka ? i kubu brzine vjetra v3.

U op?em slu?aju brzina vjetra nije konstantna pa je prosje?na specifi?na snaga jednaka

vjetar

Na razini mora se za specifi?nu snagu vjetra može uzeti

vjetar

Kineti?ka energija vjetra dobiva se množenjem snage s vremenom

vjetar

gdje je Ek,vj kineti?ka energija vjetra.

Nažalost, dio ukupne kineti?ke energije vjetra je neiskoristiv jer vjetar mora nastaviti strujanje kako bi omogu?io dolazak vjetru iza sebe. To je tzv. Betzov zakon, a matemati?ki se prikazuje stupnjem aerodinami?ke pretvorbe koji je jednak omjeru snage na vratilu vjetroagregata i raspoložive snage u slobodnoj struji vjetra:

vjetar

gdje je cp stupanj aerodinami?ke pretvorbe (?0,45 za moderne vjetroturbine, a na nekim turbinama ide sve do 0,50), a Pt je transformirana snaga.

Najve?i mogu?i stupanj aerodinami?ke pretvorbe je tzv. Betzova granica i ona iznosi 0,593. Nijedan trenutno dostupan moderni vjetroagregat ne može imati u?inkovitost ve?u od

vjetar

Zbog dodatnih gubitaka pri petvorbi energije do dobivanja elektri?ne energije proizlazi da se manje od pola kineti?ke energije vjetra može iskoristiti kao korisna elektri?na energija.Index ÄŤlanka
Moderni vjetroagregati i pretvorba energije
Odre?ivanje vjetropotencijala na lokaciji vjetroelektrane
Osnovni dijelovi i karakteristike vjetroagregata
Osnovni dijelovi i karakteristike vjetroagregata #2
Stanje u svijeti danas
Sve stranice
 

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?