Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Struka

Tehni?ke i ekonomske pretpostavke za visoku razinu integracije vjetroelektrana u elektroenergetski sustav Hrvatske E-mail
Autor Edo Jerki?   
Ponedjeljak, 28 Svibanj 2012 09:29

U Opatiji je u ponedjeljak 21.5. održan seminar pod naslovom "Pove?anje udjela promjenjivih obnovljivih izvora elektri?ne energije u proizvodnom sustavu Republike Hrvatske, s naglaskom na velike vjetroelektrane", koji smo i najavili. Svoje vi?enje ovoga problema iznijeli su Goran Majstrovi? sa Energetskog instituta Hrvoje Požar, Ranko Goi? sa FESB-a u Splitu i Marko Lovri?, zamjenik direktora HEP-OPS-a. Autori seminara su kroz predavanja iznijeli svoja stajališta, utemeljena na vlastitom iskustvu i znanstveno-istraživa?kom radu, s ciljem su?eljavanja razli?itih stavova prisutnih autora i sudionika seminara, o aspektima integracije ve?eg udjela promjenjivih obnovljivih izvora elektri?ne energije u elektroenergetsku mrežu Hrvatske. U nastavku vam donosimo kompletni rad/prezentaciju dr.sc. Ranka Goi?a.

U radu su iznesene poznate ?injenice o problemima izgradnje vjetroelektrana u Hrvatskoj, unato? velikom interesu i dobrom potencijalu vjetra. Kao klju?ni problemi navedeni su nedovoljno definiran pravni okvir (a posebno provo?enje istoga), definirana kvota HEP-OPS-a od 400 MW, rezerviranost od strane HEP-OPS-a po pitanju vo?enja sustava s visokim udjelom vjetroelektrana, nefunkcioniraju?e tržište elektri?ne energije i problemi sa uvjetima i na?inom priklju?ka na elektroenergetsku mrežu.

Tako?er analizirana je potreba za regulacijskim sposobnostima sustava uslijed integracije ve?eg broja vjetroelektrana i njihove intermitentne proizvodnje, temeljem vlastitih prora?una i stranih iskustava. Razmotrene su i svi potrebni preduvjeti integracije ve?eg broja vjetroelektrana, kao što su predvi?anje proizvodnje, funkcionalno tržište elektri?ne energije, upravljanje proizvodnjom i potrošnjom, dobra povezanost EES-a, spremanje energije i regulacija.

U radu dr. Goi?a je spomenuto i da se integracijom 20% vjetroelektrana u sustav suvremenim metodama planiranja dodatni troškovi u sustavu svode na svega 5€ po proizvedenom MWh, a za što treba implementirati mjere kao što su bolja prognoza proizvodnje, uvo?enje tržišnih mehanizama u sustav, kao što su unutarsatna promjena dnevnog rasporeda, upravljanje potrošnjom i dinami?ka promjena voznog reda elektrana. Kao dodatni mehanizmi za još ve?u integraciju vjetroelektrana navode se i ograni?enje proizvodnje iz vjetroelektrana u odre?enim trenucima, te na kraju reverzibilne i plinske elektrane, te spremnici energije.

Istaknuto je i da moderne vjetroelektrane mogu sudjelovati i na tržištu pomo?nih usluga, regulacijom frekvencije, te regulacijom napona i jalove snage.

Cijela prezentacija u PDF-u je dostupna na: Obnovljivi.com/pdf/PDF_VJETROELEKTRANE_COM/MIPRO_Goic.pdf

Tags:     seminar      MIPRO      IEEE      Opatija      obnovljivi izvori energije      opatija      vjetroelektrane      integracija      elektroenergetski sustav      Goi?      FESB
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?