Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Ponedjeljak, 08 Listopad 2012 20:05

U ovom ?lanku koji je preuzet sa jednog od postera sa ovogodišnjeg EWEA2012 eventa u Kopenhagenu objašnjeno je kako jedna manja država planira u brzom roku napraviti ve?u koli?inu vjetroelektrana koje bi mogle pokriti veliku koli?inu potreba za elektri?nom energijom te zemlje.

Elektroenergetska mreža Urugvaja bi u bliskoj budu?nosti trebala doživjeti velike promjene, a glavna promjena bi trebala biti integracija velike koli?ine vjetroelektrana. Glavni cilj Urugvaja je dosti?i 1.200 MW instalirane snage vjetroelektrana do 2015. O?ekivana potražnja za elektri?nom energijom bi do te godine trebala biti prosje?no 1.400 MW sa vršnom potražnjom od 2.000 MW, tako da bi penetracija vjetra bila 60%, odnosno 33% potreba za elektri?nom energijom. Zato je na razini države analiziran potencijal vjetra, s fokusom na ponašanje u vremenu i prostoru, te je modelirana razli?ita distribucija vjetroelektrana u toj zemlji.

Cilj rada kojeg je napravila Državna administracija elektrana i prijenosne mreže Urugvaja (UTE) je bio predložiti preliminarnu distribuciju vjetroelektrana, pri ?emu je u obzir uzeta snaga elektrana koja se mora instalirati idu?ih godina. Uzimaju?i u obzir varijabilnu proizvodnju vjetroelektrana, prijedlog je bio smanjiti takve vremenske utjecaje na minimum. Kako bi se to postiglo, brzine vjetra su se mjerile na 14 lokacija u Urugvaju te su nakon dvije godine mjerenja (od lipnja 2009. do svibnja 2011.) detaljno analizirane. Razli?iti raspored vjetroelektrana je analiziran pomo?u modela sa slijede?im ciljevima: minimiziranje satne varijabilne snage, minimiziranje razlika u proizvodnji tokom svakog sata i maksimiziranje proizvodnje elektri?ne energije iz vjetra. Rezultati su iskorišteni u simulacijama elektroenergetskog sustava pomo?u platforme SimSEE.

Rezultati prora?una su pokazali homogenost vjetra na cijelom teritoriju Urugvaja, što je i bilo za o?ekivati zbog topografije i veli?ine te države, a i zbog jakog utjecaja anticiklone Južnog Atlantika na cijelu regiju. Ipak, prosje?na brzina vjetra je malo niža u južnom dijelu Urugvaja bliže moru. Zbog toga je napravljena klaster analiza potencijalnih lokacija te su lokacije sa sli?nim dnevnim ponašanjem vjetra stavljene u isti klaster pri ?emu su odre?ena tri razli?ita klastera potencijalnih lokacija vjetroelektrana. Ovisno o tome da li ?e se više htjeti minimizirati satna varijabilnost, minimizirati razlika u proizvodnji tokom svakog sata ili maksimizirati proizvodnja elektri?ne energije odrediti ?e se snaga vjetroelektrana u pojedinim klasterima.

Prema napravljenim simulacijama troškovi opskrbe ostaju prakti?ki isti, neovino o raspodjeli energije vjetra. Necentralizirana proizvodnja iz vjetroelektrana bi smanjila varijacije u proizvodnji ?ime bi se efektivno smanjili potrebni rezervni kapaciteti.

Izvor: http://iie.fing.edu.uy

Tags:     urugvaj      vjetroelektrane      elektri?na energija      resursi vjetra
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?