´╗┐
Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

VE za po?etnike

Mali vjetroagregati - razvoj i mogu?nosti E-mail
Autor Edo Jerki?   
─îetvrtak, 26 Sije─Źanj 2012 23:54

Na svjetskom tr×iÜtu se mo×e primijetiti zna?ajno pove?ana ponuda malih vjetroagregata upravo namijenjenih urbanim i naseljenim sredinama. Takvi vjetroagregati se koriste za postavljanje na ku?e, na stupove javne rasvjete, u dvoriÜta, a kombinaciju svega toga je mogu?e vidjeti u nekim novim naseljima koja te×e energetskoj neovisnosti od elektroenergetske mre×e.

I dok se veliki vjetroagregati koriste gotovo isklju?ivo u svrhu gradnje ve?ih ili manjih vjetroelektrana ?ija je prvenstvena namjena prodaja elektri?ne energije krajnjem kupcu, uz odre?ene iznimke od pravila, mali vjetroagregati imaju i mogu imati puno ve?u slobodu i na?in primjene. Tako se malih vjetroagregata mo×e na?i u Üirokom rasponu jedini?nih snaga, modela izvedbe elemenata za konverziju energije vjetra u kru×no gibanje (namjerno je izbjegnuta rije? lopatica, jer se ne radi uvijek o lopaticama), namjene i cijena.

Tako se recimo na tr×iÜtu mogu na?i relativno jeftine izvedbe malih vjetroagregata sa horizontalnom osi vrtnje koji se na prvi pogled samo veli?inom razlikuju od velikih megavatnih vjetroagregata. Na vrlo osnovnoj razini na?in pretvorbe energije im je tako?er isti, uz naravno zna?ajno kompliciranija rjeÜenja i sustave na velikim vjetroagregatima. Takvih malih vjetroagregata na tr×iÜtu ve? sada ima zna?ajan broj, a pojedina?na snaga im varira od par stotina vata, pa sve do 20kW. Prete×no ih se mo×e na?i postavljenih na seoskim imanjima i na udaljenim lokacijama od elektri?ne mre×e, a na kojima je potrebna opskrba elektri?nom energijom, kao npr. napajanje za odaÜilja?e ili mobilne stanice. Sukladno potrebama i snaga im varira, mada se naj?eÜ?e pojavljuju u izvedbama od 1 do 5 kW. Rje?e se takvi vjetroagregati mogu vidjeti i na obiteljskim ku?ama ili zgradama, ponaprije jer na njih mogu znatno utjecati i turbulencije vjetra koje se pojavljuju oko takvih objekata. No mo×e se ustvrditi da su ovakvi vjetroagregati postavljeni na izoliranim podru?jima bez puno vegetacije najekonomi?nije rjeÜenje u slu?aju potrebe napajanja elektri?ne opreme bez pristupa elektri?noj mre×i, pri ?emu se mogu dobro nadopunjavati s baterijama, pa i fotonaponskim panelima. Vrijedi istaknuti i da im je karakteristika rada sli?na njihovim velikim pandanima, te su im za rad potrebne brzine vjetra od 3m/s na viÜe, gdje se nominalna snaga obi?no posti×e izme?u 12 i 15 m/s, ali za razliku od velikih vjetroagregata mogu raditi i pri vjetrovima puno ve?ih brzina (neki ?ak do 50m/s!) pri ?emu neke izvedbe nude i mogu?nost isporuke snage ve?e od nominalne i do 4 puta (npr. AriDolphin) ?emu se iskoriÜtavaju i rijetki, te obi?no kratkotrajni jaki vjetrovi.

Mali vjetroagregati s vertikalnom osi vrtnje u zadnje vrijeme do×ivljavaju procvat u smislu ponude, a za pretvorbu vjetra u vrtnju (mehani?ki rad) koriste najrazli?itije izvedbe elemenata za konverziju koji se u nekim slu?ajevima mogu nazvati lopaticama, ali i krilima, jedrima, pa do onih koji su oblikovani tako da podsje?aju na cvijetove, recimo tulipane i lotose. Nerijetko se za dizajn takvih vjetroagregata osim stru?njaka za aerodinamiku brinu i svjetski poznati dizajneri i arhitekti daju?i time proizvodu i dimenziju viÜe od samo one osnovne potrebe za proizvodnjom elektri?ne energije. Dakako takvi vjetroagregati se u pojedinim slu?ajevima teÜko mogu isplatiti u kratkom ili razumnom roku samo proizvodnjom elektri?ne energije, no uz to mogu slu×iti i u dekorativne i prezentacijske/promotivne potrebe, posebno u sklopu ve?ih projekata gdje njihova cijena ne dolazi do prevelikog izra×aja.

Takvi tipovi vjetroagregata su svi, gotovo bez iznimke iznimno pogodni za instalaciju u urbanim podru?jima zbog jako niske razine buke, treperenja i sli?nih problema koji se povezuju s velikim, pa dijelom i malim vjetroagregatima s horizontalnom osi vrtnje. Tako?er imaju malu osjetljivost na turbulencije vjetra (nekima ?ak i pogoduje), relativno su kompaktni (nema velikih lopatica koje strÜe) i mo×e ih se postaviti viÜe na manjoj povrÜini. Sa slika u ovom ?lanku se mo×e procijeniti i njihov vizualni utjecaj, koji je sve samo ne dosadan ili neugodan.

Vrlo ?esto se uz takve vjetroagregate nude i cijeli gotovi proizvodi, kao npr. stup sa vjetroagregatom na vrhu, ali i ugra?enom baterijom, fotonaponskim panelom i LED ili drugom rasvjetom, ?ime to postaje neovisni stup uli?ne rasvjete. Tako?er postoje sli?ni stupovi koji mogu slu×iti punjenju elektri?nih automobila.

U?inkovitost im je u prosjeku neÜto manja nego kod malih vjetroagregata s horizontalnom osi vrtnje, zbog manje zahva?ene povrÜine vjetra iz kojeg se ostvaruje konverzija, ali ve?ina ih radi nakon 3m/s, no za nominalnu snagu su im obi?no potrebne brzine od 15 do 20 m/s. Tako?er, cijene su u prosjeku ve?e, tako da im je i isplativost manja, no s obzirom da se u dosta slu?ajeva radi o sasvim novim rjeÜenjima o?ekuje se daljnji pad cijene razvojem tr×iÜta.

Neki od najinteresantnijih primjera takvih vjetroagregata su prikazani na slikama kako slijedi:

Wind Tulip i Wind Lotus, vjetroagregati koji se osim interesantnom izvedbom mogu pohvaliti i visokom u?inkovitosti i relativno kratkom povratu investicije, a rade se u snagama 3,5 i 5 kW, te su posebno pogodni za urbane sredine, tj. krovove u istima.

Qr5, skra?eno za quite revolution ve? dovoljno po sebi govori o osnovnoj prednosti ovog vjetroagregata, a dolazi u izvedbi od 6,5kW nominalne snage kada je priklju?en na mre×u te se uz instalaciju na krovovima mo×e instalirati i kao efikasno rjeÜenje na samostalnom stupu.

Vjetroagregat LT 200/3 dd tvrtke AES je interesantno rjeÜenje s jedrima, te je posebno namijenjen oto?nom pogonu.

Aeroturbine je serija vjetroagregata snage od 1 do 2,5 kW, koji dolaze i u hibridnoj verziji s fotonaponskim panelima, te se sastoji od spiralnog rotora, te aerodinami?kih profila postavljenih unutar ×eljeznog kaveza.


IR Wind Power predstavlja izvedbe vjetragregata od 5 i 10 kW koje koriste patentirane tzv. turbo lopatice koje komprimiranjem zraka pove?avaju u?inkovitost pretvorbe, a posebnost im je i ravna povrÜina dostupna za oglaÜavanje zainteresiranih tvrtki ili klijenata ľ zgodan primjer multifunkcionalnosti izvedbe.

RevolutionAir vjetroagregati su snage 0,4 i 1 kW, te se isti?u ?injenicom da ih je dizajnirao Philippe Starck, a posebno se odlikuju zanimljivim dizajnom.

UGE vjetroagregati se tako?er odlikuju iznimno malom razinom buke, zanimljivim izgledom, u?inkovitoÜ?u, izvedbama od 0,6 do 4 kW, ali i integriranim rjeÜenjima za javnu rasvjetu ili punjenje elektri?nih automobila.

Nekoliko tvrtki, kao Üto su Ropatec, Platek i Cleanfield Energy imaju u ponudi vrlo sli?ne izvedbe koji na svojim vertikalnim lopaticama koriste princip avionskog krila.

Tako?er, u Hrvatskoj je dizajniran i proizveden jedan interesantan mali vjetroagregat izvedbe sli?ne onima UGE, me?utim predstavnici tvrtke Energy Plus su nam izjavili da je isti napravljen u samo nekoliko komada i da se zbog visoke cijene i ä?udnihô propisa oko mogu?nosti instaliranja trenutno ne?e upustiti u proizvodnju istoga.

Vezane vijesti
 
Komentari (8)
Get A Massive Penis Size Within 1 Week With Herbal Men's Supplements In Durban City South Africa Call┬áÔśĆ┬á+27710732372 Buy Penis Enlargement Products In Mompiche Town in Ecuador, Doha City In Qatar And Bechet Town in Romania
8Petak, 08 Prosinac 2023 03:46
Tribe Group International Distributors Of Herbal Sexual Products In South Africa
Get A Massive Penis Size Within 1 Week With Herbal Men's Supplements In Durban City South Africa Call┬áÔśĆ┬á+27710732372 Buy Penis Enlargement Products In Doha City In Qatar,

Size Up Plus Male Virility Supplement Gives Men Ability In The Bedroom.
The product is recognized as an industry head and endorsed by Dr. Shik Zubaili of The View to help men:
- Male enlargement
- Put passion in relationships
- take a joy in spontaneous intimacy
- have greater satisfaction
- take joy in close real ties with a partner
Think of Size Up Plus as an investment in ongoing satisfaction and quality of life. Thousands of men have benefited from its clinically shown formula and take joy in more passion because of it.
Delivery Detail: International 1-5 Days local will take 1-3 daysVisit our website below
Call/Whatsapp +27710732372https://twitter.com/MutuWaki


https://www.dibiz.com/wakiherbalife


https://medium.com/@wakiherbalife

mensclinicinternational1@gmail.com


https://www.tiktok.com/@drsheikzubaili

https://www.instagram.com/drsheikzubaili/

https://www.pinterest.com/sheikzubaili


https://www.youtube.com/watch?v=-niL-bIj_rY&t=11s 

https://www.facebook.com/Tribegroupherbaldistributors


www.linkedin.com/in/dr-sheik-zubaili-9aa63324b


https://mensclinicinternat.wixsite.com/mensherbalclinic


https://community.conservativenewsdaily.net/Drsheikzubaili

https://www.google.com/search?q=Tribe+Group+International+Distributors
UPIT ZA VJETROAGREGAT
7Subota, 22 Svibanj 2021 07:37
VINKO ANUŐI?
UPIT !


1Ponedjeljak, 05 O×ujak 2012 19:05

Dmitar BANI?


PoÜtovani,
imam obiteljsku ku?u oko 80 m2 na otoku bez mogu?nosti priklju?ka na elektri?nu mre×u.Molim Vas prijedlog i miÜljenje za instalaciju malog vjetroaregata oko 2kW,gdje i kako se mo×e nabaviti potreban vjetroagregat i cijenu koÜtanja.
S poÜtovanjem,
oto?anin !m
Buka vjetroelektrane od 300w
6Srijeda, 19 Velja─Źa 2020 20:43
?uro
PoÜtovani,

Molim vas ako mi mo×ete dati podatak koliko buke izlazi iz vjetroturbine od 330W

lijep pozdrav
Odgovor:
5Utorak, 29 Svibanj 2012 09:26
E J
www.artas.hr
Privatni poduzetnik
4Ponedjeljak, 28 Svibanj 2012 21:53
JURAJ PAVIŐI?
Mo×ete mi re?i gje mogu povoljno nabaviti vjetro elektranu 600 w do 1,5 KW. Sa poÜtovanjem Juraj PaviÜi?
pozz
3Utorak, 22 Svibanj 2012 22:59
ado
interesuje me kako mogu napraviti malu vjetrenjacu da bi proizvodio struju sta mi je potrebno mogao bi je na kucu montirati
hvala
Odgovor na upit:
2Utorak, 06 O┼żujak 2012 13:07
E J
http://www.vjetroelektrane.com/vjetroelektrane-za-pocetnike/775-mali-vjetroagregati-situacija-u-hrvatskoj

lp,
Edo
UPIT !
1Ponedjeljak, 05 O┼żujak 2012 19:05
Dmitar BANI?
PoÜtovani,
imam obiteljsku ku?u oko 80 m2 na otoku bez mogu?nosti priklju?ka na elektri?nu mre×u.Molim Vas prijedlog i miÜljenje za instalaciju malog vjetroaregata oko 2kW,gdje i kako se mo×e nabaviti potreban vjetroagregat.
S poÜtovanjem,
oto?anin !

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rije─Ź. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podr×avate li izgradnju vjetroelektrana u vaÜoj regiji?