Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Energija vjetra

Zna?aj i vizija energije vjetra u budu?nosti E-mail
Autor Edo Jerki?   

Zbog razvijenosti tehnologije, u?inkovitosti i ekonomike, vjetar trenutno izgleda kao najperspektivniji izvor energije budu?nosti, ali je ve? i zna?ajan izvor elektri?ne energije sadašnjosti. No, treba priznati i da nije i ne može biti jedino rješenje svih energetskih izazova koje donosi doba u kojem ?emo iscrpiti sva fosilna goriva koja nam je Zemlja stvarala milijunima godina.

Razdoblja bez ili sa manje vjetra ?e se mo?i predvidjeti – disperzijom izvora i smanjiti na minimalnu mogu?u mjeru – ali ?e se ipak dešavati. Zbog toga svi oni koji rade u industriji vjetra razmišljaju i o upotrebi solarne energije i posebice energiji vode, kao izvoru koji se idealno nadoponjuje s vjetrom (akumulacijske hidroelektrane i pumpno-akumulacijske hidroelektrane su iznimno u?inkoviti spremnici energije koji mogu balansirati promjenjivost prozvodnje energije iz vjetroelektrana, kao i promijenjivost potrošnje energije krajnjih kupaca). Tako?er, glavni akteri u industriji vjetra su se okrenuli i drugim tehnologijama spremanja energije (npr. gorive ?elije) kao rješenju koje može pomo?i što ve?em udjelu vjetroelektrana u elektroenergetskom sustavu.

vjetroagregat

Jednom kada se otplati kapitalna investicija vjetroelektrane, tj. kada se njena ukupna vrijednost amortizira – to je uz solarne elektrane najjeftiniji izvor energije. Troškovi goriva su nepostoje?i, a troškovi pogona i održavanja minimalni. Da ne govorimo o prakti?ki nepostoje?em utjecaju na okoliš, pogotovo u usporedbi s drugim izvorima energije – posebno fosilnim gorivima.

Neke regije su ve? dokazale da su visoki udjeli vjetroelektrana mogu?i u današnjim sustavima. Dodatnim razvojem sustava i primjenom nove paradigme upravljanja sustavom, kao i upotrebom drugih obnovljivih izvora energije, te sustava spremanja energije o?ekuje se da ?e se granice udjela vjetroelektrana u elektroenergetskim sustavima samo pomicati prema naprijed. EWEA ?ak predvi?a da bi vjetar mogao pokriti i 80% potreba ?ovje?anstva za elektri?nom energijom do 2050. godine.

Predvi?anja instaliranih vjetroelektrana do 2014.
Predvi?anje razvoja tržišta vjetroelektrana do 2014., izvor: GWEC

Nedavna predvi?anja GWEC-a (Global Wind Energy Council) govore o tri milijuna radnih mjesta u industriji vjetra do 2030. godine, i instaliranju po jednog novog vjetroagregata svakih 7 minuta, te ukupnoj instaliranoj snazi od ?ak 2.300 GW!


Sljede?a dva desetlje?a bit ?e razdoblje velikih promjena u Europskom elektroenergetskom sustavu. Samim time ?e i zemlje naše regije biti prisiljene pratiti te trendove da bi ostale konkurentne na sve otvorenijem tržištu elektri?ne energije, ali i tržištu svih drugih roba i usluga. 42% EU elektrana ?e u tom razdoblju morati zbog svoje dotrajalosti biti zamijenjeno novim elektranama, a zbog sve ve?e nestašice fosilnih goriva i sve ve?e nesigurnosti opskrbe i cijene istih ?e dosadašnji izvori energije morati biti zamijenjeni novim i dostupnijim izvorima. Taj proces ?e, zbog neravnomjerne distribucije novih, obnovljivih izvora energije tako?er utjecati na potrebu za otvorenijim tržištem elektri?ne energije, ali i stvaranjem sve Europskog elektroenergetskog sustava.

Time bi se i pove?ala konkurentnost Europe u jednoj od klju?nih grana industrije koja mora doživjeti potpunu preobrazbu u 21. stolje?u. Ve? sada je jasno da se s pozicije obnovljivih industrija uz današnji stadij razvoja tehnologije ciljevi od 20% energije iz obnovljivih izvora energije do 2020. mogu relativno lako dosti?i.

Novo instalirana snaga vjetroelektrana u Europi do 2020. godine
Godišnji broj novo instaliranih megavata vjetroelektrana do 2020. godine, plavo: nove kopnene vjetroelektrana, zeleno: "repowering" kopnenih vjetroelektrana, svjetlo plavo: nove priobalne vjetroelektrane, izvor: EWEA

EWEA je, isto kao i Bijela knjiga Europske komisije 1997. postavila cilj od 40 GW vjetroelektrana do 2010. godine. Tri godine poslije cilj su povisili na 60 GW do 2010. i 150 GW do 2020. 2003. je EWEA i opet podigla letvicu na 75 GW i 180 GW, a 2007. je uslijed priklju?enja novih ?lanica EU povisila ciljeve na 80 GW do 2010., 180 GW do 2020., i postavila cilj od 300 GW do 2030. godine. 2009. cilj je dodatno pove?an na 230 GW do 2020. i 400 GW do 2030. Istovremeno se krajem 2010. o?ekuje ukupna instalirana snaga od 82,5 GW.

Razvoj vjetroelektrana do 2030.
Razvoj vjetroelektrana u EU do 2030., usporedba predvi?anja Europske komisije (EC), IEA, i EWEA, izvor: EWEA

Ove brojke jasno pokazuju dinamiku kojom vjetroelektrane osvajaju svijet, i dinamiku potpuno nekarakteristi?nu za postoje?e trome elektroenergetske sustave. Time se još više isti?e potreba za što hitnijom promjenom paradigme elektroenergetskog sustava i ulaganjima u razvoj istoga – a sve da bi se mogao prilagoditi na vjetar promjena koji donose vjetroelektrane i ostali obnovljivi izvori energije.


CILJEVI

Interesantno je da je prvotni cilj Europske komisije iz 1996. za vjetroelektrane do 2020. postavljen na 12,3 GW instalirane snage, i da je dosegnut dva desetlje?a prije roka! Ve? 2000. godine!

Od tada se scenarij razvoja vjetroelektrana Europske komisije i IEA mijenjao pet puta. 2008. je Europska komisija predvidjela 120 GW vjetroelektrana do 2020. Danas je ve? sasvim jasno da ?e bliže cilju biti EWEA s predvi?enih 230 GW iste godine, tim prije jer je i EWEA u zadnjih 15 godina nekoliko puta morala revidirati svoje projekcije koje su se tako?er pokazale prekonzervativne za nagli razvoj vjetroelektrana.

Prema procjenama nekih neovisnih kompanija koje se bave istraživanjem tržišta, a za razdoblje od 5 godina, predvi?anja iz EWEA su još uvijek konzervativna. BTM Consult tako predvi?a 91.910 MW u 2014., a EWEA „samo“ 66.323 sveukupno instaliranih megavata iste godine.

Tržište vjetroelektrana u EU do 2014.
Tržište vjetroelektrana do 2014., predvi?anja EWEA (tamno plavo) i nekoliko nezavisnih tvrtki koje se bave istraživanjem tržišta, izvor EWEA

Razlog velikom optimizmu i nastavljanju skoro pa nevjerojatnog rasta instalirane snage vjetroelektrana i u budu?nosti ne po?iva samo na kopnenim vjetroelektranama, nego prije svega na priobalnim vjetroelektranama, i u razdoblju iza 2020. godine na razvoju plutaju?ih vjetroagregata za iskorištavanje pu?inskog vjetra.


Zemlje koje ?e i u budu?nosti predvoditi EU po novo instaliranoj snazi vjetroelektrana su Njema?ka i Španjolska, ali ?e im se približiti Velika Britanija i Francuska, a zna?ajnu ulogu ?e igrati i Italija i Poljska, te Švedska, Nizozemska, Gr?ka, Irska, Portugal itd.

Novo instalirana snaga vjetroelektrana u GW do 2020. po zemljama
Pregled predvi?ene nove snage vjetroelektrana do 2020. po zemljama EU, izvor EWEA

EWEA trenutno predvi?a porast prioblanog sektora vjetroelektrana od 2008. do 2020. prakti?ki na isti na?in kako je izgledao rast instalirane snage kopnenih vjetroelektrana u razdoblju od 1992. do 2004. godine.

Tim ciljevima bi se u 2020. godine došlo do proizvodnje od 582 TWh elektri?ne energije godišnje! Dovoljno za ?ak 131 milijun prosje?nih EU ku?anstava! Uštedilo bi se i 28 milijardi € koji bi ina?e bili potrošeni za ekvivalentnu proizvodnju energije iz fosilnih goriva! A izbjeglo bi se i ispuštanje u atmosferu 333 milijuna tona CO2 godišnje.

Proizvodnja iz vjetroelektrana do 2020.
Proizvodnja energije iz vjetroelektrana u EU do 2020., izvor: EWEA

Do 2030. se o?ekuje 400 GW vjetroelektrana, i ukupna proizvodnja od 1155 TWh elektri?ne energije godišnje. 592 TWh iz 250 GW kopnenih vjetroelektrana i 563 TWh iz 150 GW priobalnih i pu?inskih vjetroelektrana. Tako?er se o?ekuje izbjegavanje troška od ?ak 56 milijardi € za fosilna goriva godišnje. Tako se u 2030. godini o?ekuje da ?e vjetroelektrane pokriti izme?u 25% i 34% ukupnih potreba EU za elektri?nom energijom.


Drugim rije?ima, temeljem predvi?anja broja ljudi i ku?anstava, te prosje?ne godišnje potrošnje istih u 2030. energija iz vjetra bi te godine trebala i više nego pokriti potrošnju svih ku?anstava u EU !!

Isto tako, pretpostavljaju?i upotrebu elektri?nih auta u 2030., a uzevši u obzir prosje?nu potrošnju jednog takvog auta od 0,2 kWh/km i prosje?nih 10.000 km prevaljenih godišnje, EWEA predvi?a da bi energija iz vjetroelektrana mogla te godine pokretati 577 milijuna auta. 2020. bi taj broj iznosio 291 milijuna auta. Za ilustraciju, u Europi je 2006. godine prometovalo 230 milijuna auta!

Jedno od najboljih svojstava vjetroelektrana je da je gorivo besplatno, tako da jedino kapitalni troškovi prilikom izgradnje vjetroelektrane odre?uju ukupnu investiciju kroz vrijeme eksploatacije elektrane. Predvi?anja su da ?e cijena po MW instalirane snage u budu?nosti zna?ajno pasti, unato? tome što je zadnjih godina zabilježen o?it rast cijena zbog velike potražnje za opremom i relativno malog broja proizvo?a?a vjetroagregata.

Važna je i ?injenica da industrija vjetra svake godine zapošljava sve više ljudi, a zbog svoje naravi zapošljavaju se stru?njaci i radnici najšireg mogu?eg spektra profesija.

Predvi?anja postoje i za poslije 2030. Tako EWEA i Europska komisija predvi?aju da se 50% ukupne potrošnje pokriva iz vjetra 2050. godine. Za to ?e biti potrebno 600 GW vjetroelektrana – od ?ega 350 GW na morima koje ?e ukupno proizvoditi 2.015 TWh.


HRVATSKA

Gdje je u svim tim velikim brojkama Hrvatska? Krajem 2008. godine izdana je prilago?ena i nadogra?ena strategija energetskog razvoja Republike Hrvatske, koja u obzir treba uzeti sve ve?u potrebu za iskorištavanjem obnovljivih izvora energije. Prema ciljevima strategije, Hrvatska bi do 2020. godine trebala instalirati 1.200 MW vjetroelektrana, ?ime bi se po broju MW po glavi stanovnika približila Španjolskoj danas. Naravno, do tada ?e Španjolci biti na daleko ve?em nivou.

Predvi?a se i da ?e do 2030. biti instalirano oko 2.000 MW vjetroelektrana. U ovom trenutku u Hrvatskoj ima instaliranih oko 70 MW vjetroelektrana. Donošenjem podzakonskih akata za reguliranje tržišta obnovljivih izvora energije 2007. godine bilo je predvi?eno 360 MW vjetroelektrana u pogonu krajem 2010. godine. Sasvim je o?ito da je zabilježen ogroman podba?aj u dostizanju tog cilja. Krivnja pri tome leži samo na administrativnoj proceduri i nedore?enom zakonskom okviru, jer u registru obnovljivih izvora energije ima upisano oko 6.000 MW projekata vjetroelektrana, izdana su rješenja studije utjecaja na okoliš za oko 35 vjetroelektrana – me?utim tek ih je nekolicina dobila mogu?nost priklju?enja na elektroenergetsku mrežu. I to unato? ?injenici da Hrvatska uvozi 30% elektri?ne energije i da proizvodimo 40% ukupne potrošnje iz hidroelektrana koje su idealni partner za reguliranje energije iz vjetra u trenucima kada vjetra nema.

Proizvodnja iz vjetroelektrana u Hrvatskoj do 2020.
Proizvodnja iz vjetroelektrana u Hrvatskoj do 2020., izvor: Zelena knjiga, Strategija energetskog razvoja RH do 2020. sa pogledom prema 2030.

Dosadašnjim tempom razvoja cilj od 1.200 MW do 2020. ne?e biti dostignut. Potrebne su drasti?ne promjene u zakonskoj proceduri i politi?koj volji, koja mora prestati biti samo deklarativna da bi se ostvarili postavljeni ciljevi – koji ?e uz to biti obvezuju?i ulaskom Hrvatske u EU. I dok skoro sve zemlje EU doživljavaju procvat investicija u obnovljive izvore i premašuju unaprijed zadane ciljeve, posebno u instaliranju vjetroelektrana, i to ?ak i u doba krize kada sve druge grane gospodarstva imaju ozbiljnih problema – u Hrvatskoj se dešava jako malo toga. I to ne zbog nedostatka zainteresiranosti investitora.

Vjetroelektrana Ravne 1
Ravne 1, prva vjetroelektrana u Hrvatskoj

Op?enito razmišljanje koje vlada u Hrvatskoj je kako su obnovljivi izvori energije potrebni za ispunjavanje odre?enih ciljeva i normi koje name?e EU. Nažalost takva klima nije nimalo poticajna za razvoj obnovljivih izvora. Vjetroelektrane su u susjednim i drugim zemljama EU postale zamašnjak razvoja i razvijanja novih kompetencija za svijet budu?nosti. Hrvatska u tome prili?no zaostaje, kao što i zaostaje u razvoju vjetroelektrana. Ta ?injenica je tim prije neshvatljiva jer Hrvatska ima zna?ajne potencijale energije vjetra koje bi mogla iskoristiti i na na?in da izvozi tako proizvedenu zelenu energiju u zemlje koje nemaju toliko obnovljivih potencijala.

Nažalost, sli?na situacija, ako ne i gora po pitanju iskorištavanja energije vjetra je i u drugim zemljama regije, posebno Srbiji i Bosni i Hercegovini. Te dvije države su tek ove godine donijele zakone koji reguliraju tržište obnovljivih izvora energije.

Tags:     zna?aj energije vjetra      vizija budu?nosti      vjetroelektrane
Vezane vijesti
Index ÄŤlanka
Zna?aj i vizija energije vjetra u budu?nosti
#2
#3 Ciljevi
#4
#5
#6 Hrvatska
Sve stranice
 

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?