Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Energija vjetra

Zna?aj i vizija energije vjetra u budu?nosti - #4 E-mail
Autor Edo Jerki?   

Zemlje koje ?e i u budu?nosti predvoditi EU po novo instaliranoj snazi vjetroelektrana su Njema?ka i panjolska, ali ?e im se pribliiti Velika Britanija i Francuska, a zna?ajnu ulogu ?e igrati i Italija i Poljska, te vedska, Nizozemska, Gr?ka, Irska, Portugal itd.

Novo instalirana snaga vjetroelektrana u GW do 2020. po zemljama
Pregled predvi?ene nove snage vjetroelektrana do 2020. po zemljama EU, izvor EWEA

EWEA trenutno predvi?a porast prioblanog sektora vjetroelektrana od 2008. do 2020. prakti?ki na isti na?in kako je izgledao rast instalirane snage kopnenih vjetroelektrana u razdoblju od 1992. do 2004. godine.

Tim ciljevima bi se u 2020. godine dolo do proizvodnje od 582 TWh elektri?ne energije godinje! Dovoljno za ?ak 131 milijun prosje?nih EU ku?anstava! Utedilo bi se i 28 milijardi koji bi ina?e bili potroeni za ekvivalentnu proizvodnju energije iz fosilnih goriva! A izbjeglo bi se i isputanje u atmosferu 333 milijuna tona CO2 godinje.

Proizvodnja iz vjetroelektrana do 2020.
Proizvodnja energije iz vjetroelektrana u EU do 2020., izvor: EWEA

Do 2030. se o?ekuje 400 GW vjetroelektrana, i ukupna proizvodnja od 1155 TWh elektri?ne energije godinje. 592 TWh iz 250 GW kopnenih vjetroelektrana i 563 TWh iz 150 GW priobalnih i pu?inskih vjetroelektrana. Tako?er se o?ekuje izbjegavanje troka od ?ak 56 milijardi za fosilna goriva godinje. Tako se u 2030. godini o?ekuje da ?e vjetroelektrane pokriti izme?u 25% i 34% ukupnih potreba EU za elektri?nom energijom.Index članka
Zna?aj i vizija energije vjetra u budu?nosti
#2
#3 Ciljevi
#4
#5
#6 Hrvatska
Sve stranice
 

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podravate li izgradnju vjetroelektrana u vaoj regiji?