Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Utorak, 17 VeljaÄŤa 2015 16:59

U sklopu svojih izvještaja o budu?nosti obnovljivih izvora energije u svijeta IRENA (Me?unarodna agencija za obnovljive izvore energije) je po?ela objavljivati pregled i potencijal tržišta po državama do 2030. godine.

Drugi izvještaj koji se pojavio je bio za Sjedinjene Ameri?ke Države te ga se cijelog na engleskom jeziku može na?i ovdje. U ovom tekstu ?emo prenijeti sažetke te studije.

SAD ima potencijal da bude predvodnik u svjetskoj tranziciji prema obnovljivim izvorima energije. Razlog su neki od najboljih resursa vjetra, solara, geotermalne energije, hidroenergije i biomase na svijetu. Osim toga SAD ima i vrlo stru?nu radnu snagu, mnoge financijske mogu?nosti, kulturu inovativnosti i agilan poslovni sektor.

Uz adekvatne poticaje i potporu te korištenjem današnjih tehnologija udio OIE u finalnom energetskom miksu SAD-a bi se mogao utrostru?iti do 2030. godine sa 7,5% danas na 27% tada. U elektroenergetskom sektoru bi OIE mogli pokriti 50% potreba. OIE tehnologije mogu imati i ve?u ulogu u sektorima proizvodnje, transporta i zgrada.

Za postizanje svog potencijala bi bile potrebne godišnje investicije od 86 milijardi dolara do 2030. godine što je 38 milijardi dolara godišnje više nego što se predvi?a u konvencionalnim varijantama. Ukupne uštede bi za ekonomiju SAD-a bile 30 do 140 milijardi dolara godišnje do 2030., te bi osim toga smanjile emisije uglji?nog-dioksida za tre?inu u odnosu na uobi?ajeni scenarij.

SAD bi mogao postati drugi najve?i svjetski korisnik obnovljivih izvora energije nakon Kine, te bi mogle pokriti 13% potreba za elektri?nom energijom te države. Bez promjene sistematske politike, SAD možda ne?e ispuniti taj potencijal. Prema predvi?anjima Ameri?kog EIA udio OIE u SAD-u ?e narasti sa samo 7,5% na iznad 10% do 2030. godine.

Strategija za raznoliki miks OIE

Prema REmap 2030 planu, otprilike 3/4 udjela OIE u SAD-u bi došao iz vjetroelektrana i razli?itih oblika bioenergije. Ipak miks ve?eg broja OIE tehnologija je tako?er mogu?.

Vjetroelektrane imaju najve?i potencijal za rast u SAD-u. Najbolji resursi su u središnjem dijelu zemlje od Texasa prema Sjevernoj Dakoti, a prema REmapu bi njihova proizvodnja (kopnenih vjetroelektrana) trebala narasti pet puta od 53 GW u 2014. na 314 GW do 2030. Dodatno se predvi?a 40 GW iz priobalnih vjetroelektrana. Za takav iznos bi SAD morao zapo?eti veliku investiciju i u prijenosnu infrastrukturu.

Solarni fotonapon (PV) i koncentrirana solarna energija (CSP) imaju dobre resurse u Americi u prosjeku bolje od Njema?ke koja je svjetski predvodnik u sektoru. REmap 2030 predvi?a 135 GW fotonapona 2030. u odnosu na 7 GW u 2012. godini.

Biomasa i bioplin su predvodnici u modernim bioenergetskim tehnologijama, te imaju ogroman potencijal u SAD-u zbog ogromne koli?ine obra?enih površina u toj zemlji. Postoji veliki potencijal za korištenje biomasa za grijanje i taj udio bi se mogao pove?ati za tri puta do 2030. u odnosu na 2010. godinu. Biomasa tako?er ima potencijal za dodatnih 46 GW elektrana ?ime bi se moglo dosti?i ukupno 84 GW do 2030.


Slika 1: Proizvodnja OIE u SAD-u u 2010. i REmap plan za 2030.

SAD ima dobar potencijal za geotermalnu energiju, te bi se njen udio mogao pove?ati za dodatnih 18 GW uz 6 GW koje su ve? sada u planu. Hidroelektrane su pak najve?i izvor elektri?ne energije u SAD-u, ali postoji ograni?eni potencijal za razvoj novih velikih projekata. Dodatni potencijal postoji u unapre?enju i revitalizaciji turbina na postoje?im branama, te dodavanje turbina na brane gdje ih nema i izgradnja pojedinih proto?nih hidroelektrana.

Prema REmap 2030 planu udio obnovljivih izvora energije u SAD-u bi do tada bio blizu 50%, a predvodile bi ga vjetroelektrane, pri ?emu bi one nadmašile hidroelektrane za tri puta. Solarni fotonapon bi pak proizvodio 60 puta više energije nego 2010. godine. Što se ti?e bruto troškova oni bi sko?ili za manje od jednog centa po kWh, ali bi se moralo investirati u elektroenergetsku mrežu i dalekovode zbog velikog porasta korištenja varijabilne obnovljive energije.

Važnost zgradarskog, transportnog i industrijskog sektora u tranziciji

U REmap 2030 bi 55% sve obnovljive energije u SAD-u bilo u obliku koji nisu povezani sa elektri?nom energijom, nego kao bioenergija ili solarna toplinska ili  geotermalna toplina. Ovi oblici su potrebni za grijanje, hla?enje i transport, a ukupna potrošnja bi bila za tri do ?etiri puta ve?a nego danas.

Trenuta?no je u sektoru grijanja u zgradama i proizvodnoj industriji dominantna bioenergija. Solarne toplinske tehnologije uz niskotemperaturnu procesnu toplinu još nisu uop?e iskorištene. Samo solarna toplinska tehnologija bi se mogla pove?ati za 10 puta u odnosu na danas. Geotermalna energija isto ima ogroman potencijal za dodatnih 7 milijuna sustava u rezidencijalnim i komercijalnim zgradama do 2030.

U 2012. je SAD proizveo 13 milijardi galona biogoriva i to uglavnom iz kukuruza. DO 2030. bi prema REmapu trebalo biti 39 milijardi galona - 60% rast bi došao iz naprednog bioetanola. Osim toga se u transportu o?ekuje veliki rast elektri?nih vozila pogotovo u Kaliforniji gdje se ona dodatno promoviraju. Ukupno bi ih moglo biti 27 milijuna, što je puno više od trenuta?nih predvi?anja koja govore o samo pet milijuna. Ovime bi se koristilo puno manje goriva u tom sektoru zbog bolje efikasnosti elektri?nog pogona.

Smanjivanje CO2 emisija

SAD je trenuta?no najve?i proizvo?a? uglji?nog dioksida sa 5,6 gigiatona godišnje ?ime radi otprilike 16% svjetskih emisija. Prema REmapu bi se te emisije mogle smanjiti za 1,6 gigatona do 2030., odnosno 33% manje nego 2005. godine, što je i u skladu sa Obaminim novim planovima koje je dogovorio sa Kinom. Obnovljivi izvori energije bi bili glavni za tu redukciju sa nekih 30%, dok bi ostatak došao od korisnika.

Barijere za ubrzani rast OIE

Za postizanje ubrzanog rasta obnovljivih izvora energije potrebno je nadvladati odre?eni broj prepreka.

Trošak investicija u prijenosnu mrežu je uglavnom ve?i za obnovljive izvore energije zbog velike udaljenosti izme?u podru?ja sa resursima i centara populacije. Gradnja bi morala po?eti danas, a postoje mnoge institucionalne barijere uklju?uju?i dugoro?ni proces isho?enja dozvola i nedostatak sustavnog planiranja.

Porast korištenja biomase je tako?er upitan pošto treba puno uložiti u logistiku i nove projekte op?enito. To možda ne?e biti mogu?e. Još jedan potencijalni problem je inercija odnosno nevoljkost ulaganja u nove izvore energije nego nastavak korištenje konvencionalni izvora i to kroz produživanje radnog vijeka elektrana.

Politi?ke potrebe

Implementacija energetskih politika u SAD-u se odvija na nekoliko nivoa - federalnom, saveznom i lokalnom. To zna?i da ?e trebati koncentrirani fokus da se nadvladavaju svi regulatorni i ekonomski problemi. Postoji pet klju?nih podru?ja gdje je potrebna akcija da se postigne ve?i udio obnovljivih izvora energije.

Prema tome je potrebno planski razviti tranziciju na dugoro?ne staze koja bi omogu?ila rast obnovljivih izvora energije. Dodatno treba stvoriti odgovaraju?i poslovni okoliš koji ?e omogu?iti ve?u sigurnost investicija.

Integracija obnovljivih izvora energije u sustav bi tako?er trebala biti poboljšana korištenjem sustava za spremanje energije, te razvijanjem prijenosne mreže uz pomo? pametnih tehnologija koja bi omogu?ila ve?u penetraciju OIE izvora. Tako?er bi trebalo razviti programe za pove?anje svjesnosti o OIE i njihovim prednostima kod korisnika, proizvo?a?a i ostalih sudionika.

Zadnja stavka koju treba posebno poticati su inovacije u nove i postoje?e tehnologije kao i u financijske sheme za razvoj takvih tehnolgoija. Time ?e se i osigurati ve?e korištenje OIE nakon 2030. kroz razvoj i komercijalizaciju novih tehnologija.

Tags:     obnovljivi izvori energije      remap 2030      sad      sjedinjene ameri?ke države      vjetroelektrane      biomasa      bioplin      izvještaj      irena
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?