Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Srijeda, 15 Travanj 2015 18:27

Kao što smo najavili ovdje u idu?ih nekoliko tjedana prenijeti ?emo najvažnije zaklju?ke godišnjeg GWEC-ovog tržišta vjetroelektrana. U ovom tjednu prenosimo regionalni pregled tržišta u 2014. godini.

Pregled po regijama

Azija - rekordna godina za Kinu

Azija je sedmu godinu zaredom bila najve?e regionalno tržište za energiju vjetra uz ukupne instalacije ve?e od 26 GW.

Što se ti?e godišnjih instalacija Kina je i ove godine uvjerljivo zadržala vode?u poziciju sa 23 GW novih instalacija što je rekordan rezultat za bilo koju zemlju. Ovo je i veliki napredak u odnosu na 2013. godinu kada je instalirano 16 GW vjetroelektrana, a sama Kina ima cilj od 200 GW vjetroelektrana do 2020. godine. Tokom prošle godine Kina je iz vjetroelektrana proizvela 153,4 milijardi kWh elektri?ne energije, ?ime je pokrila 2,78% potreba za elektri?nom energijom. U 2013. godini je ta brojka bila 134,9 milijardi kWh odnosno 2,6% potreba za elektri?nom energijom.

Kinesko tržište vjetroelektrana se skoro udvostru?ilo od 62 GW u 2011. na 114,6 GW do kraja 2014. godine, ?ime je Kina zacementirala svoje vode?e mjesto u smislu ukupne instalirane snage vjetroelektrana u svijetu. Kina je oborila sva predvi?anja što se ti?e razvitka svog tržišta, te sada ulazi u fazu postojanog razvoja, a ova brzina razvoja bi se mogla usporiti u 2016. godini. Glavni izazov na tržištu je ograni?ena proizvodnja elektri?ne energije iz pojedinih regija gdje postoji velika koli?ina vjetroelektrana. Dodatno se poti?e razvoj vjetroelektrana u zonama sa lošijim vjetrom, ali koja su bliže centrima optere?enja.

Indija je drugo najve?e tržište vjetroelektrana u Aziji, te predstavlja dobru piliku za razvoj sektora. Indijski sektor vjetroelektrana je zadnjih par godina imao problema sa dostizanjem rekordne 2011. godine kada je instalirano 3 GW, a 2014. je pokazala znakove oporavka sa 2.315 MW. U cijeloj državi ima 22.465 MW vjetroelektrana, odnosno 65,5% ukupne instalirane snage OIE izvora. U Indiji ima 260,8 GW elektrana.

Indija odnedavno ima cilj od 170 GW OIE do 2022., pri ?emu se planira 100 GW solara i 60 GW vjetroelektrana. Cilj je da OIE dostigne 15% u energetskom miksu u idu?ih deset godina.

Ostatak Azije nije ostvario tako dobar napredak prošle gdine, ali postoje dobri znaci u toj regiji. Japansko tržište je ostvarilo 130,4 MW novih instalacija za ukupno 2.788,5 MW, što ?ini 0,5% svih ukupnih instalacija u Japanu. Japan polako transformira svoj energetski sektor koji ?e omogu?iti rašireni miks izvora uklju?uju?i više vjetroelektrana i drugih obnovljivih izvora energije. U budu?nosti se najviše o?ekje od sektora priobalnog vjetra i plutaju?ih vjetroagregta.

Iako promovira "zelenu" energiju Južna Koreja je što se ti?e sektora vjetra instalirala samo 47,2 MW prošle godine te ukupno ima 608 MW. Korejski cilj je 2,5 GW priobalnih vjetroelektrana do 2019.

Pakistan je prošle godine u pogon pustio 149,5 MW vjetroelektrana, a ukupna instalirana snaga joj je 255,5 MW. U Filipinima je u pogon ušlo 150 MW novih vjetroelektrana, a ukupna snaga im je 216 MW. Tajvan je pak instalirao 18 MW, uz ukupnu instaliranu snagu iznad 632 MW. Što se ti?e ostatka Azije o?ekuju se novi projekti u Tajlandu i Vijetnamu.


Slika 1: Godišnja instalirana snaga vjetroelektrana u svijetu od 1997-2014

Sjeverna Amerika - rekordna instalacija u Kanadi

U Kanadi je tokom prošle godine instalirano 1.871 MW vjetroelektrana, ?ime je postala šesto najve?e tržište na svijetu. U usporedbi sa 1.609 MW u 2013., Kanada je ostvarila poprili?an rast te najbolji rezultat do sada. U Kanadi ukupno ima 9.700 MW vjetroelektrana, koje su pokrile otprilike 4% potreba za elektri?nom energijom u toj državi.

Tokom 2014. godine su izgra?eni projekti u kanadskim provincijama Ontario, Quebec, Alberta, Nova Scotia i Prince Edward Island. Od 37 izgra?enih vjetroelektrana, u njih 15 udio imaju lokalne vlasti. Ve?ina instalacija je ostvarena u Ontariu sa 999 MW, Quebecu sa 460 MW i Alberti sa 351 MW. I ove godine se o?ekuje rekordan rezultat.

Tržište SAD-a je drugo najve?e na svijetu iza Kine. Ipak zbog nesigurnosti u federalnim poticajima se u njemu non stop prolazi kroz ciklus velikog rasta i pada. Prošla godina je bila solidna sa 4.584 MW instalacija i ukupno 65.879 MW vjetroelektrana ukupno. Na kraju 2013. godine su vjetroelektrane pokrile 5,23% potreba za elektri?nom energijom u državi. Vjetroelektrane su u zadnjih pet godina pokrile 31% svih novih instaliranih kapaciteta. Što se ti?e regija prošle godine je predvodnik bio Texas sa 1.811 MW, a slijedili su ih Oklahoma sa 648 MW, Iowa sa 511 MW, Michigan sa 368 MW i Nebraska sa 277 MW.

Do kraja prošle godine je u gradnji bilo ?ak 12.700 MW vjetroelektrana kroz 98 projekata, s tim da je više od 7.500 MW bilo u Texasu, a slijede ih Novi Meksiko sa 680 MW i Kansas sa 670 MW.

Meksiko je pak tokom prošle godine instalirao 633,7 MW novih vjetroelektrana, te je dostigao ukupno 2.551 MW do kraja 2014. godine. Meksiko ima cilj od 35% elektri?ne energije iz OIE do 2024., pri ?emu bi više od pola potreba trebalo biti pokriveno sa vjetroelektranama. U toj državi se ve? više od godine dana radi na uvo?enju novog zakona koji bi trebao dodatno potaknuti razvoj sektora.


Slika 2: Godišnja instalirana snaga po regijama 2006-2014

Europa - kratkoro?no stabilna

Tokom prošle godine je u Europi instalirano 12.858 MW vjetroelektrana, pri ?emu su ?lanice EU pokrile 11.829 MW instalacija.  U Europi je instalirano duplo više vjetroelektrana nego termoelektrana na plin i ugljen kojih je instalirano 3.305 MW odnosno 2.338 MW.

U Europskoj Uniji sada ima 128,8 GW vjetroelektrana, te 134 GW u cijeloj Europi. Kumulativni rast tržišta je u 2014. godini bio 10,5%, dok je godišnji rast u EU bio samo 4,2%. Do kraja prošle godine su vjetroelektrane pokrile 10,2% potrošnje elektri?ne energije u EU. Što se ti?e instalacija po pojedina?nim državama, o tome smo ve? pisali te ih možete pogledati ovdje.

U Europskoj Uniji pak ima 8.045 MW priobalnih vjetroelektrana kroz 74 priobalne vjetroelektrane u 11 Europskih država. Tokom 2014. godine je instalirano 1,5 GW što je 5,3% manje nego 2013. godine.

Sama industrija vjetra u Europi je prili?no pogo?ena zbog slabijeg regulativnog okvira, ekonomskih kriza i mjera kojima se ukidaju poticaji. Budu?nost je prili?no upitna te ne?e bti nimalo sigurna dok se ne završi debata oko EU ciljeva 2030. godine. Plan je da se usvoji paket za OIE u neko doba idu?e godine koji bi definirao sve ciljeve Europske Unije.


Slika 3: Ukupna instalirana snaga vjetroelektrana u svijetu 1997-2014

Latinska Amerika i Karibi - Brazil predvodi i dalje

Latinska Amerika i Karibi su imali odli?nu godinu te je tako tokom prošle godine instalirano 3.749 MW vjetroelektrana, ?ime u regiji sada ima 8,5 GW. Pojedina tržišta su došla na kriti?nu razinu, te se u njima tako?er razvija ve?a industrija vjetra koja ?e komplementirati njihove resurse hidroelektrana i biomase. U budu?nosti se o?ekuje daljnji razvoj tržišta.

Tokom prošle godine deset je tržišta instaliralo nove vjetroelektrane uklju?uju?i Brazil, ?ile, Argentinu, Honduras, Kosta Riku, Nikaragvu, Venecuelu i Ekvador. Sam Brazil je instalirao ?ak 2.472 MW vjetroelektrana, a na tom tržištu se i u budu?nosti o?ekuje daljnji rast. Samo tržište ima ogroman potencijal,a jedini problem su spajanja na elektroenergetsku mrežu koja nekad ne idu najbrže.

?ile je tokom prošle godine instalirao ?ak 506 MW, te sada ima ukupno 836 MW. Urugvaj je instalirao 405 MW, te sada ima 464 MW ukupno, a Peru je isntalirao 146 MW za ukupno 148 MW. Argentina je pak instalirala 53 MW novih vjetroelektrana te je time došla na ukupno 271 MW. Karipski otoci su pak došli na ukupno 250 MW do kraja 2014. godine. Za usporedbu 2013. godine je instalirano ukupno 1.219 MW u cijeloj regiji odnosno 1.225 MW u 2012. godini.

Afrika i Bliski istok

Ova regija je tokom 2014. godine instalirala gotovo 1 GW (933 MW) vjetroelektrana uz ukupnu instaliranu snagu od 2.545 MW.

Južnoafri?ka Republika je tu bila glavni novi pokreta? sa 560 MW novih instalacija prošle godine te 570 MW ukupno. To je samo po?etak tržišta u toj državi. U Maroku je pak u pogon ušla najve?a Afri?ka vjetroelektrana Tarfaya snage 300 MW, a ukupna instalirana snaga u državi je porasla na preko 786 MW. U Egiptu je po prvi puta od 2010. godine instalirana nova snaga i to ukupno 60 MW za ukupnu instaliranu snagu od 610 MW. U Keniji je pak instalirano 13,6 MW na vjetroelektrani Ngong II, koja se nalazi 30 kilometara zapadno od Nairobija.

Na kraju prošle godine je 99% instalirane snage u regiji bilo u 10 država - Egiptu (610 MW), Maroku (787 MW), JAR-u (570 MW), Tunisu (245 MW), Etiopiji (171 MW), Iranu (91 MW), Cape Verde (24 MW), Keniji (19 MW), Izraelu (6,25 MW) i Alžiru (10 MW).

Afrika bi trebala postati nova regija za razvoj vjetroelektrana s obzirom da se trenutno i grade projekti u JAR-u, Keniji, Tanzaniji, Maroku, Etiopiji i Mauriciusu.

Pacifik

U regiji Pacifik je prošle godine nadmašeno 4,4 GW ukupne instalirane snage. Australsko tržište je instaliralo 567 MW prošle godine (pad u odnosu na 2013. godinu kada je instalirano 655 MW), te sada ima ukupno 3.806 MW vjetroelektrana. Tokom prošle godine su investicije u tržište pale za 88%, a 14,76% elektri?ne energije je došloiz OIE. Nova vlada Australije ne podržava OIE sektor tako da ta industrija prolazi kroz velike probleme trenuta?no. Novi Zeland i ostatak Pacifika nije instalirao nijednu novu vjetroelektranu tokom prošle godine.

2014 - odli?na godina

Nakon usporavanja tržišta prošle godine, industrija vjetra je postigla rekordan rezultat u instalacijama u 2014. godini. Ukupno je instalirano 51.473 MW vjetroelektrana, što je bio godišnji rast od 44% te dobar pokazatelj za budu?nost. Ukupna instalirana snaga je bila 369.957 MW na kraju 2014. godine.

Vjetroelektrane predstavljaju zrelu tehnologiju, koja je kompetitivna i pouzdana. Stabilnost cijena i niske cijene je ?ine atraktivnom za elektroprivrede, nezavisne proizvo?a?e i druge aktere na tržištu. Industrija vjetra je klju?no rješenje za klimatske promjene, one?iš?enje zraka, energetsku sigurnost, stabilnost cijena i poticanje zapošljavanja i novih industrija. Vjetroelektrane su najkompetitivniji izvor energije u mnogim zemljama, pri ?emu su povoljnije i od fosilnih goriva.

Tags:     gwec      vjetroelektrane      tržišta      kina      sad      europa      regije      brazil      latinska amerika      afrika      azija
 
Komentari (2)
KAKO DOSTAVLJATI ZAJEDNI?KO LIJEPO ODOBRENO UREDBOM SITE:vladimirafinancialinvestment@gmail.com
2Nedjelja, 03 Studeni 2019 14:58
Marie Alice
Pozdrav svima vama pozdrav. Zovem se Marie Alice, želim iskoristiti ovu sjajnu zlatnu priliku da dam opipljivo svjedo?anstvo o tome kako sam nedavno primio zajam od 60000 eura. Prije sam nešto tražio zajam i oni su me kasnije prevarili. Pokušao sam ponovno i upoznao sam ženu poput mene koja mi je bila spremna i voljna pomo?i da dobijem kredit uz kamatnu stopu od 2%. Re?eno mi je da je zajmodavac i žena kojoj vjerujem, pa sam odlu?io kontaktirati s njom i dala mi je priliku da podnesem zahtjev za kredit od njene tvrtke koji sam lako dobio, ali objašnjenje je da sam svoj dobar kredit dobio dobro zdravlje i s manje stresa. Ako ste zainteresirani za zajam, možete joj se obratiti putem e-maila: (vladimirafinancialinvestment@gmail.com) (WhatsApp: +16014560144)
KAKO NAMJERAVATI KREDIT
1ÄŚetvrtak, 29 Kolovoz 2019 15:23
Maria Guadalupe
Pozdrav Prijatelji su Maria Guadalupe, ovdje sam kako bih informirao sve što sam doživio online kada sam tražio kredit. Izgubio sam mnogo novca tražeci zajam dok nisam upoznao VLADIMIRA FINANCIAL INVESTITORA. Tko mi je pomogao dobiti kredit od 60000 eura po kamatnoj stopi od 2%. Ako trebate kredit i ako ste ozbiljni, savjetujem vam da poslušate moj savjet i kontaktirate je putem e-pošte: (vladimirafinancijskiinvestitor@yahoo.com)
Kontaktirajte putem aplikacije WhatsApp: +16014560144
za vaš zahtjev za kredit, hvala na slušanju
mmmmmmmmmmmmmmmmmmm
??????????????


Pozdrav Prijatelji su Maria Guadalupe, ovdje sam kako bih informirao sve što sam doživio online kada sam tražio kredit. Izgubio sam mnogo novca tražeci zajam dok nisam upoznao VLADIMIRA FINANCIAL INVESTITORA. Tko mi je pomogao dobiti kredit od 60000 eura po kamatnoj stopi od 2%. Ako trebate kredit i ako ste ozbiljni, savjetujem vam da poslušate moj savjet i kontaktirate je putem e-pošte: (vladimirafinancijskiinvestitor@yahoo.com)
Kontaktirajte putem aplikacije WhatsApp: +16014560144
za vaš zahtjev za kredit, hvala na slušanju

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?