Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Nove tehnologije

Lopatice vjetroagregata testiraju limite veli?ine samih vjetroagregata - #2 E-mail
Autor Leo Jerki?   
Srijeda, 11 Srpanj 2012 20:15

Ve?e zna?i bolje projektiranje

UpWind je u svojem izvještaju istaknuo da 20 MW vjetroagregati trebaju inovaciju u više podru?ja. Pri ekstrapolaciji virtualnog 20 MW vjetroagregata koji ne koristi inovacije nego sadašnju tehnologiju, UpWind je zaklju?io da je ovakav vjetroagregat skoro nemogu?e proizvesti, te da ne bi bio ekonomi?an. Imao bi masu od ?ak 880 tona u gondolu, te se ne može koristiti u normalnoj luci ili postaviti sa brodovima koji se trenutno koriste. Lopatica bi imala preko 120 metara i ne bi se mogla proizvesti u komadu, te bi morala biti napravljena od nekih novih kompozitnih materijala da izdrži sva optere?enja. Sam projekt UpWind je stoga razvio inovacije pomo?u kojih bi osnovni dizajn bio uvelike poboljšan, te potencijalno ekonomi?an.

Glavni nedostatci ekstrapoliranog vjetroagregata su masa na vrhu stupa, optere?enje na cijelu strukturu i aerodinami?ka kontrola lopatica rotora. UpWindov projekt velikog vjetroagregata je pak efikasan, lagan, pametan i siguran. Prvo se smanjuje zamor materijala, te se koriste materijali sa manjim omjerom mase i snage, a tre?i klju?ni korak je korištenje distribuirane kontrole aerodinamike lopatica, za koji je potrebno razviti napredne koncepte lopatica sa integriranom kontrolom i aerodinami?kim ure?ajima, što je veliki odmak od trenuta?ne tehnologije. Zamor materijala se može smanjiti za 20-40 posto pomo?u više razli?itih metodologija. Dodatno se optere?enje može smanjiti korištenjem napredne kontrole rotora za „pametne“ vjetroagregate. UpWind projekt je u tu svrhu demonstrirao da pojedina?no namještanje nagiba svake loaptice smanjuje optere?enja za 20-30%. Dvostruki nagib kao prvi korak prema distribuiranoj kontroli lopatice smanjuje optere?enja za 15%.

Napredni sustavi

Napredne strategije kontrole su važne za velike priobalne vjetroelektrane, u kojima je UpWind demonstrirao da se 20% snage može izgubiti zbog zavjetrine izme?u vjetroagregata. Stoga su predloženi optimirani pregledi vjetroelektrana, te su razvijene inovativne strategije kontrole, recimo smanjenje snage prvog reda vjetroagregata (time postaju transparentnije za protok zraka/vjetra). Pri ve?oj optimizaciji sustava potrebno je imati što to?nije mjerenje vjetra, koje ?e imati minimalne nesigurnosti.

Inženjeri u Risře institutu su nakon pet godina istraživanja zaklju?ili da bi mega vjetroagregati bili 20% skuplji po jedinici snage od 5 MW vjetroagregata, ako bi se gradili na isti na?in, te su tako?er napravili pregled svih relevantnih podru?ja tokom svoje procjene.

Istraživa?i se nadaju da ?e pove?ana snaga sa ve?om efikasnoš?u posti?i manju cijenu proizvodnje energije iz vjetra.

Tags:     lopatice      vjetroagregat      europa      sjedinjene ameri?ke države      istraživanje


Index ÄŤlanka
Lopatice vjetroagregata testiraju limite veli?ine samih vjetroagregata
#2
Sve stranice
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?