Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Struka

E-mail
Autor Iva Zelenko   
ÄŚetvrtak, 08 Studeni 2012 11:32

U prethodnom ?lanku predstavili smo ideju otoka Mljeta kao energetski neovisnog otoka, a u ovom ?lanku istu ideju prenosimo na otok Lošinj koji na površini od 223 km2 ima 8388 stanovnika. ?lanak se u potpunosti temelji na diplomskom radu Planiranje energetskog sustava otoka Lošinja primjenom RenewIslands metodologije, kojeg je izradio Boris Hemetek.

Spomenuta površina, odnosno Grad Mali Lošinj nalazi se na sjeverozapadnom dijelu Sjevernog Jadrana, na zapadnoj strani Kvarnerskog zaljeva, a obuhva?a južni dio otoka Cresa (od zaljeva Koroma?no i Ustrine), otok Lošinj i skupinu manjih otoka koju ?ine: Unije, Ilovik, Susak, Male Srakane, Vele Srakane, Sv. Petar i 19 nenaseljenjih malih otoka, grebena i hridi. Sva navedena podru?ja karakterizira mediteranska klima uz prosje?nu ljetnu temperaturu od 24ş C i prosje?nu zimsku temperaturu od 11.7ş C. Povezanost s kopnom odvija se pokretnim mostom sa otokom Cresom koji je trajektnim vezama spojen s kopnom.

Primjena RenewIslands metodologije

RenewIslands metodologija bazira se na ?etiri osnovna koraka koji se primjenjuju pri energetskom planiranju otoka, a to su: mapiranje potreba, mapiranje resursa, razvoj scenarija u kojima se zadovoljavaju potrebe korištenjem raspoloživih resursa i njima primjerenih tehnologija i modeliranje scenarija. Osim toga, prilikom izrade mogu?ih scenarija korišten je program H2RES, koji je razvijen kao potpora za simulaciju razli?itih scenarija predloženih RenewIslands metodologijom s ciljem integracije obnovljivih izvora energije i vodika u energetske sustave otoka.

Kao i na Mljetu, osnovne gospodarske djelatnosti na otoku Lošinju su turizam, komunalne djelatnosti, trgovina, ribarstvo, promet i obrtništvo. Najve?a aktivnost odvija se kroz tri ljetna mjeseca, pa se tada pove?ava aktivnost svih djelatnosti, kao i potrošnja oto?kih resursa – vode, elektri?ne energije i fosilnih goriva.

Gledaju?u ukupnu potrošnju energije za sve namjene u ku?anstvima, elektri?na energija je najzastupljenija (33%), a prate je lož ulje (32%), drvo (27%) i UNP (8%).

Napajanje elektri?nom energijom izvedeno je u tri dionice nadzemnim kabelom kroz podru?je otoka Krka, Cresa i Lošinja, te u dvije dionice podmorskim kabelom izme?u otoka Krka i Cresa, te Cresa i Lošinja.

Prema podacima o optere?enju elektroenergetskog sustava dobivenima od strane HEP-a, za razdoblje od 2002. do 2006. godine, zaklju?ujemo da je potrošnja velika i decentralizirana zbog brojnih malih mjesta na otoku, te da bilježi konstantan rast.

Potrošnja elektri?ne energije u razdoblju od 2002. do 2006. godine

Slika 1 Potrošnja elektri?ne energije u razdoblju od 2002. do 2006. godine

Satna potrošnja elektri?ne energije za 2005. godinu

Slika 2 Satna potrošnja elektri?ne energije za 2005. godinu

Potražnja za toplinskom energijom u ku?anstvima je srednja i najviše se upotrebljava za grijanje i pripremu potrošne tople vode. Potrošnja goriva je srednja, te raste tijekom ljetnih mjeseci.

Koli?ina otpada u zimskim mjesecima je minimalna, dok u srpnju i kolovozu bilježi znatan rast; 2005. godine koli?ina komunalnog otpada iznosila je 16.320 tona, uz dodatnih 5.000 tona drvnog otpada koji se spaljivao. Krajem 2005. godine pokrenut je program sakupljanja otpadnog ulja, te je u razdoblju od studenog 2005. godine do studenog 2006. godine prikupljeno 25.895 litara ulja.

Potrošnja vode na Lošinju je srednjeg intenziteta, a pitka voda crpi se iz Vranskog jezera na otoku Cresu. Otpadne vode se ispuštaju u more, prije ?ega se mehani?ki usitnjavaju, dok se na otoku Susku nalazi postojenje za eksperimentalno kemijsko tretiranje otpadnih voda.

Mapiranje potreba otoka Lošinja

Tablica 1 Mapiranje potreba otoka Lošinja

Na otoku Lošinju najdostupniji obnovljivi izvori energije su energija Sunca i energija vjetra. Uz prosjek od 2.600 sun?anih sati godišnje, to je jedno od najsun?anijih podru?ja u Europi.

Prosje?no satno sun?evo zra?enje na horizontalnu površinu

Slika 3 Prosje?no satno sun?evo zra?enje na horizontalnu površinu

Vjetrovi koji pušu s jugoistoka imaju najve?u godišnju prosje?nu brzinu, gotovo 5 m/s, dok vjetrovi iz sjeveroistoka postižu brzinu od 4.7 m/s i pušu nešto rije?e.

Prosje?na satna brzina vjetra na 10 m visine

Slika 4 Prosje?na satna brzina vjetra na 10 m visine

Topografska karta s potencijalno pogodnim lokacijama za vjetroagregate

Slika 5 Topografska karta s potencijalno pogodnim lokacijama za vjetroagregate


Izrada i rezultati mogu?ih scenarija za otok Lošinj

Prilikom izrade scenarija, koji su detaljno razra?eni u diplomskom radu Planiranje energetskog sustava otoka Lošinja primjenom RenewIslands metodologije, kojeg je izradio Boris Hemetek, 2005. godina uzeta je za baznu godinu, a modeliralo se razdoblje od 2010. do 2025. godine. Temeljem podataka o potrošnji elektri?ne energije za razdoblje od 2002. do 2006. godine za modelirano razdoblje ura?unato je konstantno godišnje pove?anje elektri?ne energije od 10%. Tako?er je ura?unato pove?anje potrošnje tople vode od 5% godišnje, te pove?anje potrošnje vodika za prometne energetske potrebe od 7% godišnje.

Sa svim navedenim podacima izra?eno je 6 mogu?ih scenarija. U scenariju „Business as usual“ na elektroenergetskom sustavu nema nikakvih zahvata, pa se napajanje vrši preko postoje?e mreže koja je povezana s kopnom.

Scenarij Business as usual

Slika 6 Scenarij Business as usual

U takvom scenariju jedini izvor elektri?ne energije je elektroenergetska mreža, ?ime bi stanje bilo zadovoljavaju?e do 2020. godine, nakon ?ega bi kapacitet trafostanice od 40 MW postao nedovoljan. Jedno od mogu?ih rješenja je pove?anje kapaciteta trafostanice na 70 MW, što je mogu?e s postoje?im kapacitetom podmorskih kabela s kojima je otok Cres vezan s Krkom, no kapacitet nadmorskih kabela Cres – Lošinj bio bi nedostatan, pa se kao drugo mogu?e rješenje name?e pove?anje kapaciteta nadmorskih kabela Cres – Lošinj. Ukoliko se trend godišnjeg pove?anja potrošnje od 10% nastavi do 2025. godine, vršno optere?enje iznositi ?e 102 MW, što postoje?a elektrodistribucijska infrastruktura ne?e mo?i osigurati, pa bi mogu?e rješenje bila izgradnja nove trafostanice na Lošinju, ali i novog distribucijskog dalekovoda. Prema prostornom planu grada Cresa predvi?ena je izgradnja transformatorske stanice – Loznati (100/20kV) i distribucijskog dalekovoda 110 kV: TE Plomin – TS Loznati – Krk – Lošinj.

Zadovoljavanje potreba za potrošnom toplom vodom pomo?u solarnih kolektora predvi?eno je u PTV (potrošna topla voda) scenariju, prema kojemu bi do 2010. godine trebalo postaviti 7.200 kW solarnih panela da bi se zadovoljilo 20% postoje?ih potreba. Daljnja predvi?ena pove?anja za 2015., 2020. i 2025. godinu prikazana su na Slici 7.

PTV scenarij, zadovoljavanje potrošnje po godinama

Slika 7 PTV scenarij, zadovoljavanje potrošnje po godinama

Potrošnja energije potrebne za zagrijavanje PTV-a i uštede [kWh]

Tablica 2 Potrošnja energije potrebne za zagrijavanje PTV-a i uštede [kWh]

Tre?i scenarij nosi naziv VjetarSunce30%, a prilikom njegovog modeliranja postavljena su dva uvjeta: udio elektri?ne energije iz intermitentnih izvora (vjetar i sunce) ne smije pre?i 30% od trenutnog optere?enja elektroenergetskog sustava i udio odba?ene energije ne smije biti ve?i od 10% ukupne energije iz obnovljivih izvora energije.

U scenariju je predloženo postavljanje 2 Vestasova vjetroagregata V90, pojedina?ne snage 2 MW, te 750 kW fotonaponskih modula u 2010. godini, što bi zadovoljilo 9.5% potreba za elektri?nom energijom. 2015. godine postavio bi se dodatni vjetroagregat Vestas V90 (1.8. MW) i 750 kW fotonaponskih modula što bi zadovoljilo još 9.7% potreba za elektri?nom energijom. U 2020. godini bila bi postavljena dodatna dva vjetroagregata Vestas V90 (1.8 i 2 MW) i 750 kW fotonaponskih modula, a 2025. godine još 4 vjetroagregata Vestas V90 i 750 kW modula.

Snaga instaliranih komponenti po godinama za scenarij VjetarSunce30%

Slika 8 Snaga instaliranih komponenti po godinama za scenarij VjetarSunce30%

U posljednjem scenariju, VjetarSunce100% + PTV, dozvoljena je maksimalna penetracija elektri?ne energije iz obnovljivih izvora. Udio odba?ene energije ne smije prelaziti 10% intermitentnog potencijala, a 30% udjela energije iz intermitentnih izvora možemo, putem mreže, izvesti na kopno. Na Slici 9 prikazana je instalirana snaga po godinama, a planirana je upotreba fotonaponskih modula i dva tipa vjetroagregata (Vestas V90 i Repower 5M).

Snaga instaliranih komponenti po godinama za scenarij VjetarSunce100% + PTV

Slika 9 Snaga instaliranih komponenti po godinama za scenarij VjetarSunce100% + PTV

Ovaj posljednji scenarij uz iste je uvjete razra?en i na na?in da se uz vjetar i sunce upotrebljava i vodik. Pa tako uz postoje?e vjetroagregate i FN module uvodimo i gorive ?elije, elektrolizer i vodikov spremnik, pomo?u kojih je mogu?e u potpunosti pokriti oto?ke potrebe za potrošnjom elektri?ne energije. U vrijeme kada se generira višak elektri?ne energije koristimo elektrolizer za proizvodnju vodika (H2) i njega spremamo u spremnik, te onda isti taj vodik upotrebljavamo za proizvodnju elektri?ne energije pomo?u gorivih ?elija kada vjetroagregati i FN moduli ne mogu pokriti optere?enje.

Korak dalje u ovom scenariju predstavlja izmjenu postoje?eg sustava transporta u transport koji se zasniva na vodikovoj tehnologiji, pa bi na taj na?in otok Lošinj bio u potpunosti obnovljivi i energetski neovisan otok.

Snaga instaliranih komponenti po godinama za scenarij H2VjetarSunceTransport100% + PTV

Slika 10 Snaga instaliranih komponenti po godinama za scenarij H2VjetarSunceTransport100% + PTV

Usporedba snaga instaliranih komponenti za scenarije 30% i 100% u 2010. i 2025. godini

Slika 11 Usporedba snaga instaliranih komponenti za scenarije 30% i 100% u 2010. i 2025. godini

Tags:     energetska u?inkovitost      otoci      otok Lošinj
Index ÄŤlanka
Energetska neovisnost - otok Lošinj
Stranica 2
Sve stranice
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?