Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Struka

E-mail
Autor Iva Zelenko   
ÄŚetvrtak, 08 Studeni 2012 11:32

Izrada i rezultati mogu?ih scenarija za otok Lošinj

Prilikom izrade scenarija, koji su detaljno razra?eni u diplomskom radu Planiranje energetskog sustava otoka Lošinja primjenom RenewIslands metodologije, kojeg je izradio Boris Hemetek, 2005. godina uzeta je za baznu godinu, a modeliralo se razdoblje od 2010. do 2025. godine. Temeljem podataka o potrošnji elektri?ne energije za razdoblje od 2002. do 2006. godine za modelirano razdoblje ura?unato je konstantno godišnje pove?anje elektri?ne energije od 10%. Tako?er je ura?unato pove?anje potrošnje tople vode od 5% godišnje, te pove?anje potrošnje vodika za prometne energetske potrebe od 7% godišnje.

Sa svim navedenim podacima izra?eno je 6 mogu?ih scenarija. U scenariju „Business as usual“ na elektroenergetskom sustavu nema nikakvih zahvata, pa se napajanje vrši preko postoje?e mreže koja je povezana s kopnom.

Scenarij Business as usual

Slika 6 Scenarij Business as usual

U takvom scenariju jedini izvor elektri?ne energije je elektroenergetska mreža, ?ime bi stanje bilo zadovoljavaju?e do 2020. godine, nakon ?ega bi kapacitet trafostanice od 40 MW postao nedovoljan. Jedno od mogu?ih rješenja je pove?anje kapaciteta trafostanice na 70 MW, što je mogu?e s postoje?im kapacitetom podmorskih kabela s kojima je otok Cres vezan s Krkom, no kapacitet nadmorskih kabela Cres – Lošinj bio bi nedostatan, pa se kao drugo mogu?e rješenje name?e pove?anje kapaciteta nadmorskih kabela Cres – Lošinj. Ukoliko se trend godišnjeg pove?anja potrošnje od 10% nastavi do 2025. godine, vršno optere?enje iznositi ?e 102 MW, što postoje?a elektrodistribucijska infrastruktura ne?e mo?i osigurati, pa bi mogu?e rješenje bila izgradnja nove trafostanice na Lošinju, ali i novog distribucijskog dalekovoda. Prema prostornom planu grada Cresa predvi?ena je izgradnja transformatorske stanice – Loznati (100/20kV) i distribucijskog dalekovoda 110 kV: TE Plomin – TS Loznati – Krk – Lošinj.

Zadovoljavanje potreba za potrošnom toplom vodom pomo?u solarnih kolektora predvi?eno je u PTV (potrošna topla voda) scenariju, prema kojemu bi do 2010. godine trebalo postaviti 7.200 kW solarnih panela da bi se zadovoljilo 20% postoje?ih potreba. Daljnja predvi?ena pove?anja za 2015., 2020. i 2025. godinu prikazana su na Slici 7.

PTV scenarij, zadovoljavanje potrošnje po godinama

Slika 7 PTV scenarij, zadovoljavanje potrošnje po godinama

Potrošnja energije potrebne za zagrijavanje PTV-a i uštede [kWh]

Tablica 2 Potrošnja energije potrebne za zagrijavanje PTV-a i uštede [kWh]

Tre?i scenarij nosi naziv VjetarSunce30%, a prilikom njegovog modeliranja postavljena su dva uvjeta: udio elektri?ne energije iz intermitentnih izvora (vjetar i sunce) ne smije pre?i 30% od trenutnog optere?enja elektroenergetskog sustava i udio odba?ene energije ne smije biti ve?i od 10% ukupne energije iz obnovljivih izvora energije.

U scenariju je predloženo postavljanje 2 Vestasova vjetroagregata V90, pojedina?ne snage 2 MW, te 750 kW fotonaponskih modula u 2010. godini, što bi zadovoljilo 9.5% potreba za elektri?nom energijom. 2015. godine postavio bi se dodatni vjetroagregat Vestas V90 (1.8. MW) i 750 kW fotonaponskih modula što bi zadovoljilo još 9.7% potreba za elektri?nom energijom. U 2020. godini bila bi postavljena dodatna dva vjetroagregata Vestas V90 (1.8 i 2 MW) i 750 kW fotonaponskih modula, a 2025. godine još 4 vjetroagregata Vestas V90 i 750 kW modula.

Snaga instaliranih komponenti po godinama za scenarij VjetarSunce30%

Slika 8 Snaga instaliranih komponenti po godinama za scenarij VjetarSunce30%

U posljednjem scenariju, VjetarSunce100% + PTV, dozvoljena je maksimalna penetracija elektri?ne energije iz obnovljivih izvora. Udio odba?ene energije ne smije prelaziti 10% intermitentnog potencijala, a 30% udjela energije iz intermitentnih izvora možemo, putem mreže, izvesti na kopno. Na Slici 9 prikazana je instalirana snaga po godinama, a planirana je upotreba fotonaponskih modula i dva tipa vjetroagregata (Vestas V90 i Repower 5M).

Snaga instaliranih komponenti po godinama za scenarij VjetarSunce100% + PTV

Slika 9 Snaga instaliranih komponenti po godinama za scenarij VjetarSunce100% + PTV

Ovaj posljednji scenarij uz iste je uvjete razra?en i na na?in da se uz vjetar i sunce upotrebljava i vodik. Pa tako uz postoje?e vjetroagregate i FN module uvodimo i gorive ?elije, elektrolizer i vodikov spremnik, pomo?u kojih je mogu?e u potpunosti pokriti oto?ke potrebe za potrošnjom elektri?ne energije. U vrijeme kada se generira višak elektri?ne energije koristimo elektrolizer za proizvodnju vodika (H2) i njega spremamo u spremnik, te onda isti taj vodik upotrebljavamo za proizvodnju elektri?ne energije pomo?u gorivih ?elija kada vjetroagregati i FN moduli ne mogu pokriti optere?enje.

Korak dalje u ovom scenariju predstavlja izmjenu postoje?eg sustava transporta u transport koji se zasniva na vodikovoj tehnologiji, pa bi na taj na?in otok Lošinj bio u potpunosti obnovljivi i energetski neovisan otok.

Snaga instaliranih komponenti po godinama za scenarij H2VjetarSunceTransport100% + PTV

Slika 10 Snaga instaliranih komponenti po godinama za scenarij H2VjetarSunceTransport100% + PTV

Usporedba snaga instaliranih komponenti za scenarije 30% i 100% u 2010. i 2025. godini

Slika 11 Usporedba snaga instaliranih komponenti za scenarije 30% i 100% u 2010. i 2025. godini

Tags:     energetska u?inkovitost      otoci      otok Lošinj


Index ÄŤlanka
Energetska neovisnost - otok Lošinj
Stranica 2
Sve stranice
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?