Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Vijesti iz svijeta

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Ponedjeljak, 24 Rujan 2012 20:31

Broj država sa ciljevima za razvoj obnovljivih izvora energije je postao više nego duplo ve?i izme?u 2005. i 2011. godine. To je jasan znak da su politi?ari uvidjeli važnost razvoja ?istih energija, uklju?uju?i smanjenje emisija stakleni?kih plinova, stvaranje poslova, razvoj ruralnih podru?ja i ve?u nezavisnot i sigurnost opskrbe elektri?ne energije.

Prošle godine je u vjetroelektrane u Europi uloženo 12,6 milijardi eura, ali budu?nost razvoja je trenuta?no upitna pošto se zbog krize ipak o?ekuje usporeni rast jer neke države smanjuju investiranje i poticaje za OIE. U Velikoj Britaniji se radi na preustroju tržišta elektri?nom energijom, ali ono trenuta?no nema definirane neke potrebne detalje bez kojih bi cijelo tržište moglo imati negativnu perspektivu na budu?e investicije.

Inovativna financijska rješenja i realisti?ne dugoro?ne feed-in-tarife zajedno sa poticajnim zakonskim okvirom su kriti?ne za održanje investicija u sektoru. U EU je cilj posti?i 20% energije iz izvora koji ne koriste fosilna goriva do 2020. Kako bi se to postiglo potrebno je da vlade daju kompetitivne i dugoro?ne financijske poticaje za razvoj obnovljivih izvora kako bi investitori stekli povjerenje u dugoro?ne investicije.

Osiguravatelji imaju  klju?nu ulogu u pružanju sigurnosti za investiranje u sektoru kako bi se smanjili postoje?i i budu?i rizici povezani sa energijom vjetra i drugim tehnologijama obnovljivih, tako da proizvo?a?i i developeri mogu razvijati idu?u generaciju tehnologija. Smanjivanjem rizika omogu?uje se investiranje u obnovljive tehnologije, pri ?emu su klju?ni dio kopnene i priobalne vjetroelektrane. Nikada nije bilo jasnije da se moraju riješiti neki bitni problemi i barijere prije nego što OIE postanu u potpunosti dostupni i rašireni. To se može posti?i ali samo ako svi sura?uju: proizvo?a?i, developeri, vlade, investitori i osiguravatelji – pri ?emu svatko ima svoju ulogu.

Ovaj ?lanak je napisao Mark Potter iz osiguravaju?eg društva RSA, a prenijela ga je EWEA.

Izvor: http://blog.ewea.org

Tags:     vjetroelektrane      europa      osiguravatelji      feed-in-tarifa      oie
 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?