Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

prilog E-mail
Autor Gost   
ÄŚetvrtak, 21 VeljaÄŤa 2013 08:27
Želimo vas informirati da je Javna ustanova Zavod za prostorno ure?enje Primorsko Goranske Županije bio naru?itelj "Analize prostornih mogu?nosti za korištenje energije vjetra u PGŽ" koju je izradio (EIPH) Energetski Institut Hrvoje Požar u studenom 2009g. U Analizi je razra?ena metodologija izbora i ocjene potencijalnih lokacija za izgradnju vjetroelektrana u PGŽ. (Analiza je objavljena na google) Pitanja koja se postavljaju i koja je UDRUGA EKO KVARNER OGRANAK OP?INE FUŽINE uputio u PGŽ su sljede?a ( ako dobijemo odgovore informirati ?emo vas): 1.Zašto ova analiza i navedena metodologija ocjene lokacije nije korištena pri ocjeni lokacije „Vjetroelektrana Fužine 56 MW – I. faza (36 MW)"Zvirjak i Kobiljak. Iz takve biste analize vidjeli da ova lokacija pogoduje jedino investitoru( državne k.?., blizina puta, blizina dalekovoda – jednostavan priklju?ak na el. mrežu) dok u odnosu na zaštitu prirode i stanovništva ima najniže ocjene. Ako takva analiza ne daje temelje za takvu ocjenu zašto se je financirala od strane PGŽ. Koliko je ta analiza koštala, i da li je to primjer kako PGŽ razbacuje novac svojih poreznih obveznika. 2.Zašto u toj analizi nije obra?ena lokacija na koju je u svibnju 2009.g. Izmjenama i dopunama PP Op?ine Fužine preseljena lokacija „Vjetroelektrana Fužine 56 MW – I. faza (36 MW)" iz Li?kog polja na Zvirjak i Kobiljak. Zašto je u analizi uop?e obra?ivano Li?ko polje kad je ta lokacija promjenjena s obzirom da studija datira od studeni 2009g. Da li to zna?i da uop?e niste bili informirani o promjeni lokacije ili izvo?a?a analize niste obavjestili o navedenim izmjenama. 3.Predvi?ene lokacije vjetroagregata su na dijelovima k.?.5410/1, 5463/1, 5522/1, 5745,5722, 5723, 5733, 5778, 5779 u ZK odjel Delnice k.o. Li?. Ova je rubna preborn šumema visokog uzgojnog oblika, sjemenja?e koje karakterizira preborna struktura. Pomla?ivanje je u ovim sastojinama trajno i uvijek prisutno. I vegetacijski je pokrov, zahvaljuju?i preboru, stalan te pruža zaštitu šumskom tlu od nepovoljnih utjecaja. Preborni na?in gospodarenja tim sastojinama ni?im ne ugrožava njihovu potrajnost. Ovo je stanište bogato zavi?ajnim zašti?enim biljnim i životinjskim vrstama. (Nismo našli primjer da je netko u svijetu u takvim šumama napravio vjetropark .I izvo?a?i studije donjeli su nam brošuru na javnu raspravu gdje je to napravljeno samo u plantažnim šumama u svijetu ). Ove šume Gorskog kotara, "vrata" Gorskog kotara (barijera izme?u primorske i kontinentalne klime) još su za vrijeme banovine hrvatske (1940g.) proglašena zaštitnom šumom k.o. Li? z.k.1502, ZK odjel Delnice,gdje je upisan taj teret. 2009g. k.?.pod teretom preseljene su u z.k. 1819 , ZK odjel Delnice, k.o. Li? - bez tereta. Molimo Vas odgovor iz kojih razloga i kojom odlukom R Hrvatske je sa ovih k.?. skinut teret "zaštitna šuma" 2009g. 4.Zašto PGŽ nije zajedno sa Op?inom Fužine i Op?inom Bakar nakon Mišljenja Ministarstva Zaštite okoliša i prirode svojim dopisom KLASA:612-07/12-0110472 URBROJ: 517-07-1-1-2-12-4 Zagreb od 6. lipnja 2012.g. razmotrila problem lokacije „Vjetroelektrana Fužine 56 MW – I. faza (36 MW)“ Zvirjak i Kobiljak i eventualno na tom širem podru?ju našla riješenje za alternativnu lociranje Vjetroparka izme?u te dvije op?ine, a da se ne napravi takav ekocid samo iz razloga da takav jedan projekt "stane" u k.o.Li? i ne prelazi granice op?ina? Zašto ga se usprkost navedenom MIŠLJENJU ("potrebno provesti Glavnu ocjenu s ocjenom drugih pogodnih mogu?nosti") i dalje gura na ovu neprihvatljivu lokaciju? Zar ne postojite zato da bi rješavali ovakve situacije gdje jedan "pohlepni" mali na?elnik želi uništiti prostor ( u interesu investitora), za koji je još putopisac D. Hirc 1898g. “Malo ima krajeva i u stranim zemljama gdje ti krasota leži kao na dlanu" Fužine su "okružene visokim brjegovima ,koje pokriva šuma” i “ki?eno je odijelo što ga Fužina nosi i njime se ponosi”? 5.PROSTORNI PLAN OP?INE FUŽINE ?lankom 125 stav 5 Druge izmjene i dopune prostornog plana ure?enja, obzirom da se predvi?ene lokacije vjetroparka Zvirijak i Kobiljak nalaze unutar neistraženog vodozaštitnog podru?ja odre?enog Prostornim planom Primorsko-goranske Županije (SN 10/5, 12/5) odre?ena je mjera zabrane bilo kakvih zahvata u prostoru prije provedenih hidrogeoloških istraživanja.Stoga tražimo da nam odgovorite zašto takva istraživanja nisu zatražena? Obnovljivi izvori energije su nužnost i treba ih podržavati u interesu održanja ?ovjeka na ovoj planeti. No, kod nas, na Balkanu sve poprima karikaturalne oblike pa tako i slijepo, nekriti?ki guranje vjetroelektrana svugdje gdje ima vjetra pri ?emu je interes investitora na vrhu prioriteta. Nitko se ne obazire na negativan utjecaj na okoliš i ljude (Wind turbine syndrom). Na podru?je Fužina gura se vjetroelektrana koja ?e srušiti 30 ha samonikle bukovo-jelove šume koja je prirodna barijera primorske i gorske klime, uništava se stanište zvjeri i ptica, u neposrednoj blizini naselja. Predvi?enih 12 vjetroagregata bit ?e visoki ukupno s lopaticama 185 m – 700 m od prvih ku?a! (visina Zg katedrale je 100 m)...itd. Razvijena Europa "dala bi sve" za ovo bogatstvo koje je naša rijetka komparativna prednost. Nije li to paradoks koji se kontekstualno sasvim uklapa u profil male balkanske državice koja je prepuna bizarnosti. U ime "zelene energije" srušiti 30 ha "zelene" šume i rastjerati životinje i ljude ( jer PGŽ ne obavlja svoju osnovnu funkciju u suradnji op?ina na svom podru?ju - pronalaženjem najboljih riješenja za svih)? Još jednom, zelena energija nema alternativu, ali mudro i 'cum grano salis'!
Tags:
 

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?