Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Energija vjetra

Moderni vjetroagregati i pretvorba energije - Odre?ivanje vjetropotencijala na lokaciji vjetroelektrane E-mail
Autor Leo Jerki?   

Odre?ivanje vjetropotencijala na lokaciji vjetroelektrane

Zbog jake ovisnosti prinosa energije (a samim time i ekonomske isplativosti) o brzini vjetra (ovisnost energije vjetra o kubu brzine vjetra), potrebna su to?na mjerenja vjetra na samoj lokaciji. Mjerenja se obavljaju pomo?u anemometara koji su pri?vrš?eni na stupove, približno na visini osi na kojoj ?e se nalaziti vjetroagregati (iako se zadnjih godina bilježi rast tzv. udaljenih mjerenja pomo?u LIDAR-a). Obi?no treba postaviti više stupova na lokaciji u vremenu od barem šest mjeseci, a preporu?a se da to vrijeme mjerenja bude nekoliko godina. Brzina vjetra je osnovni parametar od kojega se kre?e pri projektiranju svih vjetroagregata koji ?e se nalaziti na lokaciji,  njihovog broja i prostornog razmještaja. Brzina vjetra tako?er služi kao polazna to?ka za sve prora?une o ekonomskoj isplativosti i proizvodnji energije. Osjetljivost doprinosa energije o brzini vjetra ovisi i o brzini samog vjetra kao što možemo vidjeti na slici 1. Zbog toga je posebno  važno to?no mjeriti brzine vjetra na lokacijama gdje je ta brzina manja.

vjetar
Slika 1: Osjetljivost proizvodnje energije o brzini vjetra

Za odre?enu lokaciju bitno je poznavati i smjerove iz kojih puše vjetar (ruža vjetrova), da bi se odredio najoptimalniji raspored vjetroagregata kako bi maksimalno iskoristili vjetar iz svih smjerova. Druga najvažnija karakteristika vjetra, osim srednje brzine, je i raspodjela brzine vjetra. Npr. neka postoje dvije lokacije, jedna sa srednjom brzinom vjetra od 9 m/s, gdje konstantno puše 9 m/s (cijelo vrijeme), a da na drugoj lokaciji puše 1/3 vremena 4 m/s  (grani?na brzina za rad vjetroagregata), 1/3 26 m/s (iznad grani?ne brzine za rad), i 1/3 9 m/s. Na drugoj lokaciji je prosjek ?ak 13 m/s, unato? tome što je proizvedeno 3 puta manje energije nego na prvoj lokaciji gdje je prosjek dosta manjih 9 m/s. Weibullova krivulja je alat koji nam služi za realisti?nu raspodjelu brzine vjetra. Tri godine mjerenja zna?ajno smanjuje odstupanja brzine vjetra u odnosu na dugogodišnje oscilacije vjetra, na 3% u brzini vjetra i oko 4% u proizvodnji energije. Ostali bitniji podatci o vjetru su dugoro?na gusto?a zraka na lokaciji i intenzitet turbulencije vjetra na lokaciji. Sami po sebi ne utje?u na proizvodnju energije iz vjetra, ali utje?u pri odre?ivanju optere?enja na lopatice rotora i na o?ekivani vijek trajanja samog vjetroagregata.

Koriste se dvije metode za dugoro?no predvi?anje vjetropotencijala na lokaciji:

1.) podaci s lokacije se uspore?uju sa dugoro?no skupljenim podacima sa referentnih meteoroloških postaja

2.) korištenje podataka mjerenja isklju?ivo s lokacijeIndex ÄŤlanka
Moderni vjetroagregati i pretvorba energije
Odre?ivanje vjetropotencijala na lokaciji vjetroelektrane
Osnovni dijelovi i karakteristike vjetroagregata
Osnovni dijelovi i karakteristike vjetroagregata #2
Stanje u svijeti danas
Sve stranice
 

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?