Share to Facebook 
Share to Twitter 
Share to Linkedin 
PGT SocialWeb - Copyright © 2010 by pagit.eu

Aktualno

E-mail
Autor Leo Jerki?   
Utorak, 23 Rujan 2014 22:33

Me?unarodna energetska agencija (IEA), autonomna agencija osnovana u studenom 1974. godine je objavila dopunu Tehnološkog plana razvoja energije vjetra koja je zadnji puta izra?ena 2009. godine. U nizu ?lanaka koje planiramo objaviti ?e se prenijeti sve najvažnije informacije i zaklju?ci izvještaja pri ?emu je ovo završni ?lanak o ovoj temi.

Sistemska integracija - akcije i vremenski okviri

Efektivni mehanizmi za integraciju energije vjetra su klju?an ?imbenik da se postignu ciljevi. Potrebne su specifi?ne akcije da se promovira kvalitetnije korištenje prijenosne mreže,te unaprijedi rad elektroenergetskog sustava.

Velika ve?ina najboljih potencijala vjetra su udaljeni od mjesta koja imaju veliku potražnju za energijom. ?ak i kada je mreža blizu je naj?eš?e stara barem 40 godina, te je treba unaprijediti. Europska mreža operatora prijenosnih elektroenergetskih mreža (ENTSO-E) je identificirala oko 100 uskih to?aka u prijenosnoj mreži koje treba popraviti/unaprijediti zbog sigurnosti opskrbe. Nadolaze?a tehnologija podzemnih kablova bi mogla pomo?i s ekološke strane, ali uz odre?eni trošak. Razvoj prijenosne mreže je nužan za budu?i razvoj energije vjetra, te se njihov razvojni plan mora inkorporirati u planiranje budu?nosti. Puno korištenje trenuta?ne mreže je tako?er bitno kako bi se izbjegla ograni?enja u proizvodnji energije vjetra. Vlade i energetski regulatori bi trebali ubrzati razvoj integriranih ekonomski optimalnih planova za nove prijenosne mreže.

Kina tako?er razvija svoj projekt povezivanja zapada i istoka kroz tri koridora elektroenergetske mreže koja spajaju centre potražnje na obali na istoku sa novom instaliranom snagom na sjeveru, jugu i u središnjem dijelu Kine. Svaki koridor bi trebao mo?i prenositi 40 GW do 2020. godine. To bi trebalo donekle riješiti ograni?enja u proizvodnji vjetroelektrana koja su se pojavila u Kini zadnjih godina.

Postoji mogu?nost da ?e se za razvoj prijenosnih mreža morati uvesti poticaji kako bi se izgradili potrebni koridori. Jedan od dodatnih problema je da nitko ne želi prvi investirati - i developer vjetroelektrane i operator prijenosne mreže moraju biti sigurni da im investicija ne?e propasti. Zbog toga je poželjno uvesti jednu agenciju koja planira i daje dozvole za cijele projekte što se ve? donekle radi u Njema?koj, te se sli?no planira i u SAD-u.

Pouzdani rad sustava sa velikim udjelom energije vjetra

Varijabilnost i nesigurnost nisu nove stvari u elektroenergetskom sustavu. S obzirom da potražnja varira o satu, danu i godišnjem dobu sustavi moraju imati dovoljni kapaciteta da brzo reagiraju na optere?enja koja uklju?uju kriva predvi?anja i nepredvidive doga?aje. Iskustva pokazuju da udio vjetra od 5-10%  ne utje?e na sustav na na?in da se moraju uvesti promjene. Sa ve?om penetracijom vjetra ?e trebati ve?e rezerve za osiguravanje sigurnosti opskrbe. Izazov se sastoji u tome da integracija vjetroelektrana mora biti takva da bude troškovno isplativa uz sigurnost opskrbe bez velikih rezervi.

Zbog toga treba poboljšati predvi?anja za bolju integraciju vjetroelektrana. Predvi?anja do dan dva unaprijed je primarni alat u upravljanju nesigurnostima. Isto tako treba biti pripravan na ekstremne uvjete kao što su oluje. Tako?er treba poboljšati balans i razmjenu sa okolnim podru?jima, odnosno državama kao što se radi u Skandinaviji i Njema?koj. Tako?er treba dodatno standardizirati mrežna pravila za vjetroagregate.

Korištenje fleksibilnih rezervi u odgovara?ujem vremenu je isto tako vitalno za ve?u penetraciju energije vjetra. Tržište mora biti organizirano na na?in da se poti?u investicije svih fleksibilnih resursa u regiji. Takve investicije treba subvencioniati, a dio rješenja se može posti?i i kroz pametne mreže.

Treba provesti i velike studije za identifikaciju izazova koje operatori sustava moraju pro?i zbog ve?e integracije energije vjetra. Oni bi trebali unaprijed dobiti predvi?anja proizvodnje kako bi mogli adekvatno planirati, te bi se trebali konzultirati sa proizvo?a?ima vjetroagregata kako bi mogli uvidjeti mogu?nosti vjetroagregatata u pružanju pomo?nih usluga. Fleksibilnost sustava se mora pove?ati. Sa ve?om penetracijom energije vjetra može se predvidjeti da konvencionalne elektrane proizvode manje od 50% potrebne elektri?ne energije što zna?i da operatori mreže moraju provjeriti kako se sustav onda ponaša, te provjeriti stabilnost istoga.

Ograni?enja proizvodnje iz energije vjetra postaju sve ve?i problem u Kini, na sjeveru Njema?ke, u Texasu, SAD-u i Španjolskoj. Ovakve situacije su manje više rješene unaprje?enjem mreže, osim u Kini gdje postoji prevelika nefleksibilnost sustava. Ograni?enja bi trebala postati ve?i problem ako penetracija vjetra nadmaši 30%. Ovaj problem treba rješiti za budu?nost investicija u sektoru, a jedno od rješenja je kompenzacija ograni?enja.

Politika, financiranje i prihava?anje javnosti uz me?unarodnu suradnju: akcije i vremenski okviri

Jako tržište je potrebno kako bi se kompletirao tehnološki razvoj koji podržava ve?i udio vjetroelektrana na elektroenergetskom tržištu. Akcija u ovom podru?ju je ve? povezana sa politikom, poticajima, financiranjem, javnim prihva?anjem i me?unarodnom suradnjom koja podržava brži razvoj energije vjetra. Podjela pouka iz prijašnjih aktivnosti i iskustava u razli?itim državama može poboljšati prihva?anje, shva?anje i korištenje vjetroelektrana.

Poticanje investicija

Prvi cilj vlade je privu?i investicije u tehnologije ?istih energija stvaranjem predvidivih i transparentnih okvirnih poticaja uklju?uju?i integraciju poticaja za obnovljive izvore energije u energetsku strategiju. Bez poticaja tržište naj?eš?e stagnira. Potrebno je potaknuti konzervativno financiranje iz umirovljeni?kih fondova, a oni o?ekuju stabilne financijske povrate što zna?i da je potrebno imati predvidivu politiku za obnovljive izvore energije koja bi smanjila rizike.

Obvezuju?i ciljevi instalirane snage sa kratkoro?nim ciljevima omogu?uju ?isti put za razvoj tehnologija, te potvr?uju poticaje vlade koji omogu?uju investiranje privatnog sektora. Državni planovi se trebaju napraviti kako bi potaknuli razvoj vjetroelektrana na nivou države. Postavljanje poticaja i mehanizama za potporu razvoja vjetroelektrana mogu poboljšati pouzdanje investitora. Razli?ite države imaju razli?ite poticaje koji bi trebali biti fleksibilni kako bi se mogli smanjiti kada trošak vjetroelektrana bude manji. Ipak bilo kakve promjene ne smiju biti retroaktivne jer to smanjuje povjerenje investitora.

Javno financiranje od strane vlade ili vladinih agencija je nužno za razvoj velikih projekata vjetroelektrana pošto ve?ina dobiva financiranje od razli?itih agencija ili više njih. Osim poticaja potrebno je uo?iti koje su prepreke investicijama pri ?emu je potpis ugovora o otkupu elektri?ne energije jedan važan korak u stabilnosti investicija. Problem je što se u Kini i nekim državama ugovor potpisuje nakon financiranja, što je krivi na?in.

Javni angažman i okoliš

Priznate grupe za zaštitu okoliš podržavaju pove?ano korištenje energije vjetra, dok me?unarodne, državne i regionalne politike ?iji je cilj smanjivanje emisija stakleni?kih plinova imaju javnu potporu. Ipak postoje lokalne grupe koje su protiv pojedina?nih projekata ili dalekovoda ?esto zbog vizualnog utjecaja, utjecaja na vrijednost zemlje, ili utjecaja na ekologiju, šišmiše i ptice. U Europi su zbog dalekovoda neki projekti u zastoju ?ak 15 godina. Ako nema dovoljno informacija o utjecaju vjetroelektrane na prirodni okoliš onda donosioci odluka ?esto odbijaju prijedloge za projekte. Potrebno je detaljno analizirati, minimizirati i ublažiti socijalne i okolišne brige povezane sa energijom vjetra. Vlade i developeri moraju sura?ivati kako bi se bolje shvatili lokalni utjecaji i kako bi se osiguralo transparentno razvijanje energije vjetra. Kako se ne bi radilo više studija utjecaja na okoliš za projekte na me?usobno bliskim lokacijama, iste bi se mogle financirati iz javnih ili zajedni?kih fondova.

Planiranje i izdavanje dozvola

Preporu?a se uklju?ivanje energije vjetra u dugoro?ne regionalne planove razvoja, prethodna identifikacija zona za razvoj vjetroelektrana ?ime bi se smanjio broj dozvola, te bi se olakšao posao developera. Velike zone razvoja bi trebale uzeti u obzir potencijale vjetra i postoje?u i planiranu infrastrukturu. Razvoj prijenosnih mreža bi tako?er trebalo koordinirati kako ne bi dolazilo do zastoja u projektima.

Primjeri takvog razvoja postoje u Europi i to Danskoj, Nizozemskoj, Belgiji, Njema?koj i Velikoj Britaniji. Što se ti?e pojednostavljenja isho?enja dozvola treba uzeti u obzir lokalne faktore, ali se sa standardiziranim pristupom može smanjiti nesigurnost. Takva situacija postoji u Velikoj Britaniji i Danskoj pošto tamo postoji jedna agencija koja izdaje sve dozvole uz suradnju sa operatorom prijenosnog sustava.

Pove?ano financiranje za istraživanja i razvoj

Postizanje tehnološkog napretka ?e morati i?i ruku uz ruku sa pove?anjem financiranja za istraživanje i razvoj. Postavljanje financijske osnove za istraživanje i razvoj šalje jasnu poruku privatnom i javnom sektoru da postoje dugoro?ni planovi. To pomaže u privla?enju dodatnih investitora. Tokom zadnja tri desetlje?a je financiranje za istraživanje energije vjetra bilo od 1 do 2% svih energetskih financiranja.


Slika 1: Udio financiranja energije vjetra u pojedinim državama

S druge strane sama industrija vjetra je investirala oko 5% svojih prihoda u istraživanje i razvoj od 2000. do 2010. godine. Uglavnom se financiraju kratkoro?na istraživanja dok su dugoro?na naj?eš?e dio javnog sektora. S obzirom da se o?ekuje pove?ani udio energije vjetra u energetici u budu?nosti potrebno je pove?ati financiranja za dva do pet puta.

Me?unarodna suradnja: akcija i vremenski okvir

Napor u širenju razvoja energije vjetra i drugih ?istih tehnologija ?e pomo?i efektivnom korištenju najboljih resursa, te ?e imati svjetske prednosti u pogledu smanjenja emisija stakleni?kih plinova. Me?unarodna suradnja može pomo?i zemljama u razvoju obnovljivih izvora energije, te smanjuje njihovu ovisnost o fosilnim gorivima.

Širenje me?unarodnih istraživanja i razvoja je važan korak u osiguravanju ve?e koordinacije izme?u država. Ona bi mogla pomo?i da se klju?ni aspekti adresiraju na adekvatan na?in po podru?jima državnih ekspertiza pri ?emu se treba iskoristiti postoje?a infrastruktura i testne aktivnosti. Dugoro?na harmonizacija istraživanja u energiji vjetra bi isto mogla biti korisna.

Ve? postoji Wind IA me?unaronda suradnja koja radi istraživanja u sektoru, a u kojoj sudjeluje više od 20 zemalja. U Europi postoji i TPWind platforma koja omogu?uje suradnju javnog sektora i industrije.

Ubrzani ekonomski rast i ograni?ena koli?ina energije bi mogla natjerati države u razvoju da se okrenu konvencionalnim izvorima energije ako se ne omogu?e poticaji za korištenje OIE. Postoje ve? multilateralni pokušaji da se ovaj izazov riješi.

Vrijednost energije vjetra se posebno naglašava kroz smanjivanje utjecaja klimatskih promjena. Prednosti povezane sa inovacijom, zapošljavanjem, uštedom vode i šti?enjem okoliša moraju biti adekvatno kvantificirane, te prikazane ekonomskim partnerima u zemljama u razvoju pogotovo zbog mogu?nosti da pokrije potrebe za energijom i smanji energetsko siromaštvo.

Akcijski plan i slijede?i koraci

Glavni ciljevi kako bi se postiglo 15 do 18% svjetske elektri?ne energije iz energije vjetra do 2050. su:

- simuliranje manjih troškova kako bi se postigla konkurentnost troškova sa novim konvencionalnim postrojenjima do 2020. za kopnene vjetroelektrane i 2030. za priobalne. To zna?i pove?anje financiranja za istraživanje i razvoj vjetra za dva do pet puta do 2020. godine.

- smanjiti nesigurnosti u procjeni resursa na 3% predvi?ene proizvodnje vjetroelektrana, te pove?ati tehnološku pouzdanost na bar 95% do 2020. godine i to i za priobalne vjetroelektrane

- do 2020.: objaviti i potaknuti široko korištenje smjernica za razvoj projekata, integraciju sustava i angažiranje društava. Uklju?iti vjetroelektrane u dugoro?no planiranje sa jasnim na?inom kako bi se adresirale barijere razvoja zbog prijenosnih mreža. Pove?ati troškovnu konkurentnost postavljanjem cijena na emisije kroz sustav razmjene emisija, pri ?emu se treba postaviti normalna cijena za emisije koja ?e biti stabilna.

Implementacija ovog tehnološkog plana bi se mogla ostvariti kroz državne planove, ciljeve, poticaje i istraživanje i razvoj. Država treba postaviti akcijski plan na osnovu svoje energije i industrijske politike. Me?unarodna suradnja ?e biti važna te može pomo?i u postizanju državnih ciljeva. U ovom planu se identificiraju pojedina?ne zada?e za istraživanje vjetra, razvoj, demonstraciju, financiranje, planirajne, integraciju mreže, zakonski i regulatorni okvir, uklju?ivanje javnosti i me?unarodnu suradnju.

Ovaj plan je zamišljen kao proces koji se razvija i koji uzima u obzir novi razvoj iz demonstracijskih projekata, politike i me?unarodne suradnje. Tehnološki plan je projektiran sa ciljevima koje me?unarodno društvo može koristiti kako bi osguralo da ravoj energije vjetra pomogne u smanjivanju emisija stakleni?kih plinova prema planovima do 2050. godine. Stoga ?e IEA zajedno sa vladom, industrijom i drugim ne državnim agencijama redovito izvještavati o napretku koji je postignut u skladu sa vizijom ovog dokumenta.

Više informacija o cijelom projektu  i implementaciji može se na?i ovdje.

Ostali ?lanci u seriji:

Prvi

Drugi

Tre?i

?etvrti

Peti

Šesti

 

Dodajte svoj komentar

Vaše ime:
Vaš e-mail:
Naslov:
Komentar:
  Verifikacijska rijeÄŤ. Samo mala slova bez razmaka.
Verifikacija:

Vjetroelektrane za po?etnike

VE u regiji

Nove tehnologije

Podržavate li izgradnju vjetroelektrana u vašoj regiji?